Documents oficials

Documents oficials relatius a la protecció de dades personals

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD)

15/01/2019 |

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals Publicada el BOE   núm.  294, de 6 de desembre de 2018, pàgines 119788 a 119857 (70  pàgs. )....


Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016

06/09/2017 | Josep Aragonés Salvat

Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016, relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell comú de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació a la Unió Les xarxes i sistemes...


Llei de l'Estatut dels Treballadors, Real Decret 2/2015 de 23 d'octubre

14/06/2017 | Francisco Canalda

Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors Ministerio de Empleo y Seguridad Social «BOE» núm. 255, de 24 d'octubre de 2015 Referència:...


GDPR 20. Publicació oficial del Reglament Europeu de Protecció de Dades

25/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Diari Oficial de la Unió Europea El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el Reglament Europeu de Protecció de Dades el dia 4 de maig de 2016, per la qual cosa serà vigent a partir del 25 de maig vinent i...


Directiva de Registre de Noms dels Passatgers (PNR)

11/04/2016 | Josep Aragonés Salvat

Passenger Name Record Directive (PNR) Directiva (UE) 2016/681 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativa a la utilització de dades del registre de noms dels passatgers (PNR) per a la prevenció, detecció,...


Reglament General de Protecció de dades (GDPR)

11/04/2016 | Josep Aragonés Salvat

Diari Oficial de la Unió Europea El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el Reglament Europeu de Protecció de Dades el dia 4 de maig de 2016, per la qual cosa serà vigent a partir del 25 de maig vinent i...


Directiva General de Protecció de dades (GDPD)

11/04/2016 | Josep Aragonés Salvat

General Data Protection Directive (GDPD) Posició del Consell en primera lectura amb vistes a l'adopció d'una DIRECTIVA DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de...


Nova obligació legal per ecommerce

12/02/2016 | Josep Aragonés Salvat

  A partir del dilluns 15 de febrer de 2016 existeix una nova obligació legal per a l'e-comerce, creada per la Comissió Europea, en virtut del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, per a la...


Directiva UE dels Serveis de la Societat de la Informació (SSI)

04/01/2016 | Francisco Canalda

Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual s'estableix un procediment d'informació en matèria de reglamentacions tècniques i de regles relatives als serveis de la societat de la...


Llei de prevenció del blanqueig de capitals (LPB)

13/05/2015 | Francisco Canalda

Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Publicada al BOE núm. 103, de 29 d'abril de 2010, amb la referència: BOE-A-A-2010-6737. Text Consolidat de la LPB amb...


Llei d'Ordenació del Comerç Minorista (LOCM)

03/01/2015 | Francesc Canalda

Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. Publicada al BOE núm. 15, de 17 de gener de 1996 amb la referència: BOE-A-1996-1072. Text consolidat de la LOCM amb l'última modificació de data 17...


Instrucció sobre el control de l'accés a edificis

02/01/2015 | Francesc Canalda

Instrucció 1/1996, d'1 de març, de l'Agència de Protecció de Dades, sobre fitxers automatitzats establerts amb la finalitat de controlar l'accés als edificis. Publicat al BOE núm. 62, de 12 de marzo de 1996, amb...


Instrucció sobre sistemes de videovigilància

02/01/2015 | Francesc Canalda

Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres. Publicat al BOE...


Llei General de Telecomunicacions (LGT)

02/01/2015 | Josep Aragonés Salvat

Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. Publicada al BOE núm. 114, de 10 de maig de 2014, amb la referència: BOE-A-2014-4950. Text consolidat de la LGT, que inclou correcció d'errades publicat al BOE núm. 120, de...


Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE)

02/01/2015 | Francesc Canalda

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Publicada al BOE núm. 166, de 12 de juliol de 2002, amb la referència: BOE-A-2002-13758. Text consolidat de la LSSICE, amb...


Reglament de desenvolupament de la LOPD (RDLOPD)

02/01/2015 | Francesc Canalda

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Publicat al BOE núm. 17, de 19 de gener de 2008,...


Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

02/01/2015 | Francesc Canalda

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Publicada al BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999, amb la referència: BOE-A-1999-23750. Text Consolidat de la LOPD amb l'última...


1 al 17 de 17
1