Directiva de Registre de Noms dels Passatgers (PNR)


Josep Aragonés Salvat     11/04/2016

Passenger Name Record Directive (PNR)


Directiva (UE) 2016/681 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativa a la utilització de dades del registre de noms dels passatgers (PNR) per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament dels delictes de terrorisme i de la delinqüència greu.

Publicat pel Consell de la UE el 27 d'abril de 2016

Document 32016L0681

Expedient interinstitucional: 2011/0023/COD


Documet original: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=ES