Preus adaptats a les teves necessitatsPreus especials a negociar per a col·lectius, mitjançant convenis de col·laboració.

El servei inclou l'Assessorament / Manteniment gratuït durant el primer any i l'actualització al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) de Protecció de Dades i Garanties dels drets digitals.

El servei d'Assessorament / Manteniment anual es renova, prèvia conformitat del client, a partir de l'any de contracte.

Adaptació i manteniment RGPD - LOPDGDD

Preu (€)
Adaptació Manteniment
Autònom (sense treballadors) 145 100
Empresa fins a 3 treballaodrs 180 120
Empresa fins 10 treballadors 220 145
Empresa fins 25 treballadors 365 180
Empresa fins 50 treballadors 725 365
Empreses grans / Corporacions / Grup d'empreses Consultar

Inclou No inclou
 • Adaptació / actualització a les normatives de privacitat.
 • Assessorament / manteniment (1r any gratuït).
 • Estructura tecnico-organitzativa de l'empresa per departaments.
 • Elaboració del Registre de les activitats de tractament (RAT).
 • Adopció de mesures de seguretat adequades al risc.
 • Elaboració de contractes de confidencialitat amb personal i empreses externes amb signatura electrònica avançada.
 • Activació dels registres d'incidències i peticions de drets dels interessats.
 • Revisió/adequació dels avisos legals de la pàgina web (+50 €)
 • Transferències internacionals de dades (+ 150 €)
 • Tractament de dades de Titularitat pública (+ 200 €)
 • Clàusules legals de la botiga virtual E-commerce (+ 150 €)
 • Clàusules legals app (consultar)
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO) (consultar preu segons intervenció)
 • Avaluació d'impacte (DPIA) (consultar preu segons risc i complexitat)
 • Desplaçament "in situ" (+ 1,00 €/Km fins destí)
 • Impostos (IVA)

Revisió i adequació Web

Preu (€)
Adaptació Manteniment
Avisos legals de la pàgina web 100 50
Clàusules legals de la botiga virtual E-commerce (inclou avisos legals de la pàgina web) 150 90
Avisos legals de la pàgina web Administració i Organismes públics 250 125
Clàusules legals de la botiga virtual E-commerce Administració i Organismes públics (inclou avisos legals de la pàgina web) 300 175
Clàusules legals app Consultar

Formació

GDPR LOPDGDD LSSI Preu (€)
Sector empresarial: Pimes, grans empreses, grups empresarials Consultar
Sector públic: Ajuntaments, diputacions, institucions públiques Consultar
Sector associatiu: Col·legis oficials, cambres de comerç, associacions Consultar
Sector educatiu: Universitats, centres de formació Consultar

Altres serveis de privacitat

GDPR
LOPDGDD
LSSI
Preu (€)
Auditoria de compliment (GDPR-LOPDGDD) Consultar
Sistemes de Gestió ISO Consultar
Pla de Ciberseguretat Consultar
Pla de ENS i ENI Consultar

Informació dels conceptes utilitzats
GDPR Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (General Data Protection Regulation o Reglament General de Protecció de Dades ). Aplicable a l'obtenció i/o tractament de dades personals a la Unió Europea.
LOPDGDD Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garanties dels drets digitals. Aplicable a l'obtenció i/o tractament de dades personals a Espanya.
LSSI Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. Aplicable a totes les webs i correu electrònic a Espanya.