Directiva UE dels Serveis de la Societat de la Informació (SSI)


Francisco Canalda      04/01/2016

Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual s'estableix un procediment d'informació en matèria de reglamentacions tècniques i de regles relatives als serveis de la societat de la informació (versió codificada).


Publicada al Diari Oficial de la Unió Europea, de 17 de setembre de 2015, amb la referència: L 241/1.

Text pertinent a l'efecte de l'EEE, que deroga la Directiva 98/34 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 juny 1998.

Document oficial: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1535