Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016


Josep Aragonés Salvat     06/09/2017


Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016, relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell comú de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació a la Unió


Les xarxes i sistemes d'informació tenen un paper crucial en la societat. La seva fiabilitat i seguretat són essencials per a les activitats econòmiques i socials, i en particular per al funcionament del mercat interior.

La magnitud, la freqüència i els efectes dels incidents de seguretat s'estan incrementant i representen una greu amenaça per al funcionament de les xarxes i sistemes d'informació. Aquests sistemes es poden convertir a més en objectiu d'accions nocives deliberades destinades a perjudicar o interrompre el seu funcionament. Aquest tipus d'incidents pot interrompre les activitats econòmiques, generar considerables pèrdues financeres, menyscabar la confiança de l'usuari i causar grans danys a l'economia de la Unió.

Les xarxes i sistemes d'informació, principalment Internet, contribueixen de forma decisiva a facilitar la circulació transfronterera de productes, serveis i persones. A causa d'aquest caràcter transnacional, una pertorbació greu d'aquestes xarxes i sistemes, ja sigui o no deliberada, i amb independència del lloc en què es produeixi, pot afectar diferents estats membres i la Unió en el seu conjunt. Per tant, la seguretat de les xarxes i sistemes d'informació és fonamental per al correcte funcionament del mercat interior.


Pàgina original: Directiva (UE) 2016/1148
Document en PDF: Directiva (UE) 2016/1148