Instrucció sobre el control de l'accés a edificis


Francesc Canalda     02/01/2015

Instrucció 1/1996, d'1 de març, de l'Agència de Protecció de Dades, sobre fitxers automatitzats establerts amb la finalitat de controlar l'accés als edificis.


Publicat al BOE núm. 62, de 12 de marzo de 1996, amb la referencia: BOE-A-1996-5697.

Text consolidat sense cap modificació.

Document oficial: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-5697