Responsabilitat del tractament

Informació sobre les responsabilitats del tractament de dades personals

Negació a firmar un contracte d'Encarregat del Tractament

15/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

Un Encarregat del Tractament (ET) que no vol signar el contracte d'ET amb l'estipulat en l'art. 28.3 del GDPR, no ofereix suficients garanties, tal com exigeix el GDPR: Art. 28.1. GDPR Quan es vagi a realitzar un tractament per compte d'un...


Obligacions dels destinataris de dades (cessions)

11/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

Obligacions dels destinataris de dades (cessions) El GDPR estableix l'obligació de signar un contracte d'accés a dades amb els ET (art 28.3), és a dir, amb les entitats que contractem perquè ens prestin un servei, i que per aquesta...


Quan una empresa externa és encarregat de tractament o destinatari de dades

09/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

Segons el reglament (art. 4.8), encarregats de tractament (ET) són els que realitzen un tractament per encàrrec del responsable del tractament (RT). Seguint aquesta definició, totes les empreses que contracta un RT i que necessiten tractar dades...


Centres sanitaris i professionals privats amb asseguradores, ¿contracte d'encàrrec de tractament o de cessió a destinataris?

27/03/2017 | Manuel Casilleja Toscano

Quan una Asseguradora contracta els serveis d'un Centre Sanitari o Professional Privat, per a prestar assistència sanitària als seus assegurats En principi podríem pensar que es tracta d'una sol·licitud de prestació de serveis,...


Aplicació del GDPR a Comunitats de propietaris

04/03/2017 | Francisco Canalda

L'AEPD publica la guia 'Protecció de dades i administració de finques' per facilitar a aquest sector el compliment de la normativa A causa de que el tractament de dades personals en l'àmbit de les comunitats de veïns constitueix...


Consulta de privacitat: Podem facilitar dades personals a l'empresa que ens dissenya la pàgina web

28/01/2017 | Josep Aragonés Salvat

Consulta: En breu començarem a treballar amb una empresa que ens està fent una pàgina WEB per e-comerce. Per a això li cedirem dades de clients i per tant no sé si s'ha de registrar d'alguna manera aquesta cessió de dades. El...


Aplicació del GDPR: 3. Responsabilitat del tractament

11/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Aplicar la protecció de dades pas a pas En els articles anteriors dedicats a l'aplicació del GDPR hem vist què és un tractament de dades personals, els principis de la protecció de dades i la licitud per poder tractar-los....


Consulta de privacitat: el client és interessat o Encarregat del tractament

26/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Consulta: Què hem de fer signar quan un client ens porta un dispositiu a reparar, o li venem un de nou? Som una empresa de serveis tècnics (SAT) que ven i repara equips informàtics i telèfons mòbils, tant de particulars com...


GDPR 10. Els Destinataris de dades

04/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Cessió de dades a Destinataris El Reglament defineix els Destinataris en l'article 4, apartat 9, com la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme que rep una comunicació de dades personals. Aquests...


GDPR 9. El Corresponsable del tractament

03/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

La nova figura de Corresponsable del tractament El nou Reglament europeu, en l'article 26, crea una nova figura inexistent en la LOPD, els Corresponsables del tractament, per quan es determinen conjuntament entre diversos Responsables les fins o els mitjans del...


GDPR 8. L'Encarregat del tractament

02/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Quines obligacions té l'Encarregat del tractament? El Reglament defineix l'Encarregat del tractament com a persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme que, sol o conjuntament amb altres, tracti dades personals...


GDPR 7. Empreses externes amb accés a dades

01/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Quins tipus d'empreses externes existeixen que puguin tractar dades de les quals nosaltres som Responsables del tractament?   El GDPR defineix al Responsable del tractament com tota persona física o jurídica, autoritat pública,...


GDPR 6. La responsabilitat del tractament

30/08/2016 | Josep Aragonés Salvat

Responsables del tractament Tot el Reglament està dedicat al Responsable del tractament, ja que el seu objectiu és establir les normes relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i les...


Empreses de destrucció de documents

18/03/2016 | Josep Aragonés Salvat

Encarregats de tractament o prestadors de serveis sense accés a dades Com s'ha de considerar una empresa que, teòricament, no tracta dades, o no té permís per tractar-les ni per a accedir-hi (gestora de residus, destrucció de...


Un autònom, usuari o encarregat del tractament

17/03/2016 | Josep Aragonés Salvat

Relació d'un autònom amb el Responsable del tractament La LOPD obliga els Responsables del tractament a establir acords de confidencialitat amb totes les persones físiques, siguin empleats o no, que realitzen tractaments de dades personals de la...


Informes de solvència econòmica obtinguts de fonts d'accés públic

11/11/2015 | Josep Aragonés Salvat

És lícit el tractament de dades d'informes que contenen informació ponderada sobre la idoneïtat de persones per pagar les rendes d'immobles o serveis llogats?   Generalment, les empreses que es dediquen a oferir aquests serveis...


Subcontractació de serveis

29/10/2015 | Josep Aragonés Salvat

Un Encarregat del tractament, pot subcontractar el servei prestat? S'anomena Encarregat del tractament a tota organització que tracta dades personals per compte del Responsable. L'Encarregat del tractament ha de formalitzar un contracte de serveis amb...


Adquisició d'empresas i la LOPD

02/09/2015 | Francesc Canalda

Com ha de ser el procés d'una empresa que adquireix una altra per complir el RDLOPD?   En aquests tipus de transaccions trovarem una transmissió per la compra d'una empresa o negoci, ja sigui total o parcial, on s'adquireixen actius i...


Cessió de dades a mútues

01/09/2015 | Francesc Canalda

S'ha de signar el contracte segons l'art. 12 amb les mútues com Encarregades del tractament? Les societats de prevenció són empreses dedicades a la prestació de serveis de riscos laborals , tot això de conformitat amb el que...


Cessió de dades de ETT

01/09/2015 | Francesc Canalda

Quin tipus de contracte hauria de regular la relació entre una ETT i una empresa usuària dels seus serveis? La comunicació per l'ETT de les dades de les persones vinculades a ella al tercer usuari dels seus serveis, constitueix una...


Cessió de dades a empreses del grup

31/08/2015 | Francesc Canalda

En cas d'una cessió de dades a un Grup d'empreses, es consideraria correcte informar únicament de la cessió genèrica a les "empreses del grup"? Davant aquesta qüestió l'AEPD no ha plantejat una...


Cessió de dades al banc per pagar nòmines

31/08/2015 | Francesc Canalda

¿La transmissió de dades a una entitat financera per un client per efectuar un pagament (p. ex., de la nòmina dels seus treballadors) i d'aquesta a l'entitat del destinatari són cessions de dades? Seria necessari en aquests casos...


Cessió de dades de morosos

23/07/2015 | Francesc Canalda

Es poden cedir les dades personals d’un client a una empresa de morosos? Si, sempre que compleixi la condició de morós i registre al deutor en un fitxer de morosos degudament inscrit al registre de l’AEPD i compleixi el deure...


Cessió de dades cadastrals a un promotor

17/07/2015 | Josep Aragonés Salvat

Pot un Ajuntament facilitar les dades cadastrals a una entitat promotora d'un Pla parcial? El Responsable del tractament de les dades cadastrals és la Gerència Territorial del Cadastre, òrgan depenent del Ministeri d’Hisenda i Relacions...


1 al 24 de 24
1