Directiva General de Protecció de dades (GDPD)


Josep Aragonés Salvat     11/04/2016

General Data Protection Directive (GDPD)


Posició del Consell en primera lectura amb vistes a l'adopció d'una DIRECTIVA DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, ia la lliure circulació d'aquestes dades i per la qual es deroga la Decisió Marc 2008/977 / JAI del Consell..

Publicat pel Consell de la UE el 6 d'abril de 2016

Document 5418/16

Expedient interinstitucional: 2012/010 (OAP)


Documet oficial: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5418-2016-INIT/es/pdf