Reglament de desenvolupament de la LOPD (RDLOPD)


Francesc Canalda     02/01/2015

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


Publicat al BOE núm. 17, de 19 de gener de 2008, amb la referència BOE-A-2008-979.

Text consolidat del RLOPD amb l'última actualització de data 8 de març del 2012.

Document oficial: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-979