Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)


Francesc Canalda     02/01/2015

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


Publicada al BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999, amb la referència: BOE-A-1999-23750.

Text Consolidat de la LOPD amb l'última actualització de data 5 de març del 2011.

Document ofical: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-23750