Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD)


     15/01/2019

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals


Publicada el BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018, pàgines 119788 a 119857 (70 pàgs.).

Refèrencia: BOE-A-2018-16673


Document ofical: BOE-A-2018-16673

Documento en PDF: BOE-A-2018-16673.pdf