Llei General de Telecomunicacions (LGT)


Josep Aragonés Salvat     02/01/2015

Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.


Publicada al BOE núm. 114, de 10 de maig de 2014, amb la referència: BOE-A-2014-4950.

Text consolidat de la LGT, que inclou correcció d'errades publicat al BOE núm. 120, de 17 de maig de 2014. Ref. BOE-A-2014-5238.

Document oficial: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950