Llei de l'Estatut dels Treballadors, Real Decret 2/2015 de 23 d'octubre


Francisco Canalda     14/06/2017


Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors


Ministerio de Empleo y Seguridad Social
«BOE» núm. 255, de 24 d'octubre de 2015
Referència: BOE-A-2015-11430
Darrera modificació: 13 de maig de 2017

L'article Uno.d) de la Llei 20/2014, de 29 d'octubre, per la qual es delega en el Govern la potestat de dictar diversos textos refosos, en virtut del que estableix l'article 82 i següents de la Constitució Espanyola, autoritzar al Govern per aprovar un text refós en el qual s'integressin, degudament regularitzades, aclarides i harmonitzades, el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, i totes les disposicions legals relacionades que s'enumeren en aquest apartat, així com les normes amb rang de llei que les haguessin modificat. El termini per a la realització de l'esmentat text era de dotze mesos a partir de l'entrada en vigor de l'esmentada Llei 20/2014, que va tenir lloc el 31 d'octubre de al 2014.

Aquest Reial decret legislatiu ha estat sotmès a consulta de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives. A més, ha estat informat pel Consell Econòmic i Social.

En la seva virtut, a proposta de la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, d'acord amb el Consell d'Estat i amb la deliberació del Consell de Ministres en la reunió del dia 23 d'octubre de 2015.