Tancament i traspàs de l'empresa


Josep Aragonés Salvat     30/07/2019Atenent als criteris de conservació de les dades (art. 5.1.e GDPR), el Responsable del tractament (RT) hauria de comunicar als seus clients el tancament de l'empresa i oferir-los la possibilitat d'exercir el dret de portabilitat de les seves dades amb suficient antelació (mínim 1 mes abans de l'esborrat total). També hauria d'assegurar que tots els clients han rebut aquesta comunicació.

A més, d'acord amb l'art. 32 LOPDGDD, un cop transcorregut aquest període, haurà de mantenir aquestes dades degudament bloquejades (sense accés ni visualització) per l'exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció de les mateixes. Una vegada conclòs aquest termini (variable segons la normativa a aplicar) s'hauran de suprimir definitivament.
 


REPRESENTANT LEGAL PER AL TANCAMENT DE L'EMPRESA
 
Si l'encarregat del tractament (ET) és el representant legal assignat per liquidar l'empresa seria Corresponsable del tractament (CORT), però com el tractament és temporal, amb el contracte d'ET ja actua com a tal, atenent a l'article 33.2 LOPDGDD, que disposa que tindrà la consideració de RT i no la d'ET qui en el seu propi nom i sense que consti que actua per compte d'un altre, estableixi relacions amb els afectats tot i que hi hagi un contracte o acte jurídic amb el contingut fixat en l'article 28.3 del Reglament (UE) 2016/679. Aquesta previsió no serà aplicable als encàrrecs de tractament efectuats en el marc de la legislació de contractació del sector públic.
 


Normativa relacionada:

Article 5.1.e) GDPR
Les dades personals seran ... mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals; les dades personals es podran conservar durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb fins d'arxiu d’interès públic, fins d'investigació científica o històrica o fins estadístics, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, sens perjudici de l'aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament a fi de protegir els drets i llibertats de la persona interessada ( «limitació del termini de conservació»);
 
Article 32 LOPDGDD. Bloqueig de les dades
1. El responsable del tractament està obligat a bloquejar les dades quan procedeixi a la seva rectificació o supressió.
2. El bloqueig de les dades consisteix en la identificació i reserva de les mateixes, adoptant mesures tècniques i organitzatives, per a impedir el seu tractament, incloent la seva visualització, excepte per a la posada a disposició de les dades als jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l'exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció de les mateixes.
Transcorregut aquest termini s'ha de procedir a la destrucció de les dades.
3. Les dades bloquejades no podran ser tractades per a cap finalitat diferent de l'assenyalada en l'apartat anterior.
...