Traçabilitat de la COVID-19 en els assistents a una fira organitzada per un ajuntament


Josep Aragonés Salvat     15/07/2020


CONSULTA AJUNTAMENT

Un Ajuntament decideix organitzar durant l'època estival un esdeveniment o fira de mostres en el que s'inscriuran diversos expositors i visitants. Per la situació de COVID-19 temen que pugui produir-se algun contagi.

Es podria utilitzar la llista d'expositors i visitants en les dades personals demanades a l'objecte de poder acarar si hi hagués algun futur COVID-19 positiu per informar els assistents o a les autoritats?


RESPOSTA A LA CONSULTA

Atès que la finalitat és l'organització de l'esdeveniment i la gestió dels assistents, sense que es tingui constància d'algun COVID-19 positiu, però sent real el risc de contagi, considerem que:

Amb caràcter previ, cal destacar que en tractar-se d'un Ajuntament (Administració pública) qui organitza l'esdeveniment, no pot existir causa de legitimació en l'interès legítim del tractament (art. 6.1.f in fine), per tant:


EXPOSITORS:

Si els expositors paguen directament a l'Ajuntament per assistir a la fira:

  • Finalitat: permetre l'execució d'un contracte que permeti l'exposició, compravenda amb tercers i la seva pròpia assistència a la fira.
  • Legitimación: l'execució d'un contracte o mesures precontractuals de l'art. 6.1.b) GDPR.

Si l'Ajuntament subvenciona el cost dels expositors per a que aquests assisteixin a la fira:

  • Finalitat: permetre el desenvolupament d'una activitat d'impuls econòmic mitjançant la subvenció realitzada per part de l'Administració que permeti als empresaris l'exposició gratuïta, activitat de compravenda i la seva pròpia assistència a la fira.
  • Legitimació: el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics de l'art. 6.1.e) GDPR.

Si els expositors assisteixen gratuïtament a la fira:

  • Finalitat: permetre el desenvolupament d'una activitat d'impuls econòmic per part de l'Administració local que permeti als empresaris l'exposició gratuïta, activitat de compravenda i la seva pròpia assistència a la fira.
  • Legitimació: el consentiment dels interessats de l'art. 6.1.a) GDPR.


ASSISTENTS:

Els assistents a la fira poden tenir ACCÉS LLIURE a la mateixa:

  • L'Ajuntament no realitzaria cap tractament; al contrari, sembla que els que sí realitzarien les activitats de tractament en aquest cas serien els expositors si aquests demanen dades dels assistents.

Els assistents a la fira han de registrar-se prèviament a l'Ajuntament per obtenir l'ENTRADA GRATUÏTA:

  • Finalitat: la verificació i control de l'assistència a l'esdeveniment.
  • Legitimació: el consentiment dels interessats de l'art. 6.1.a) GDPR.

Els assistentes a la fira han de registrar-se prèviament a l'Ajuntament i PAGAR L'ENTRADA.

  • Finalitat: el control financer i verificació de l'assistència a l'esdeveniment.
  • Legitimació: l'execució d'un contracte o mesures precontractuals de l'art. 6.1.b) GDPR.

Les anteriors finalitats i legitimacions protegeixen al RT/ET en el supòsit que no es produís cap COVID-19 positiu durant la fira, esdeveniment o, posteriorment al mateix.


SI TENIM UN SUPOSAT COVID-19 POSITIU

Si a qualsevol dels anteriors tractaments s'afegís la dada de salut "COVID-19 Positiu" per haver-se detectat un suposat COVID-19 durant la celebració de l'esdeveniment o, amb caràcter posterior, tindríem un fitxer en el que s'afegeix una dada especialment protegida, per tant:

  • La legitimació de l'Ajuntament seria la de l'art. 6.1.d) GDPR protecció d'interessos vitals de l'interessat, havent de comunicar aquesta circumstància a l'autoritat sanitària sense necessitat de consentiment exprés de l'interessat sobre la base de l'art. 9.2.i) GDPR;
  • La finalitat del manteniment de el nou fitxer podria l'Ajuntament defensar-la en protecció de la salut pública dels assistents a l'esdeveniment i població en general enfront de contagis i rebrots, amb fonament en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del règim local; que atribueix al Municipi la competència en salubritat pública en el seu article 25.2.j), d'haver de posar aquest fitxer a disposició de les autoritats sanitàries als efectes preventius/reactius que en matèria de sanitària o de salut pública resultessin competents.