Negació a firmar un contracte d'Encarregat del Tractament

15/07/2019 | Josep Aragonés Salvat


Un Encarregat del Tractament (ET) que no vol signar el contracte d'ET amb l'estipulat en l'art. 28.3 del GDPR, no ofereix suficients garanties, tal com exigeix el GDPR:

Art. 28.1. GDPR

Quan es vagi a realitzar un tractament per compte d'un responsable del tractament, aquest triarà únicament un encarregat que ofereixi garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiats, de manera que el tractament sigui conforme amb els requisits d'aquest Reglament i garanteixi la protecció de els drets de la persona interessada.

Si l'ET considera que el contracte està redactat de mala fe, que l'ET indiqui el que vol suprimir o canviar i s'estudiarà si s'ajusta al que disposa el GDPR, o que confeccioni un de propi segons els articles 28 i 29 del GDPR.

Si tot i així no vol signar, ja no és que el RT tingui mala fe, és que la mala fe la té l'ET i no s'ha de contractar el servei. El GDPR és molt clar en aquest sentit.

Com a última opció només quedaria poder aplicar el que disposa l'art. 28.10, tot i que no seria l'adequat, ja que es refereix a un ET que ha signat un contracte de protecció de dades i que no ho compleix:

Sense perjudici del que disposen els articles 82, 83 i 84, si un encarregat del tractament infringeix el present Reglament en determinar els fins i mitjans del tractament, serà considerat responsable del tractament pel que fa a aquest tractament.

En aquest sentit s'ha de tenir en compte les responsabilitats a què s'até el RT si contracta un ET sense signar el contracte:

Article 82 GDPR. Dret a indemnització i responsabilitat

1. Tota persona que hagi patit danys i perjudicis materials o immaterials com a conseqüència d'una infracció del present Reglament tindrà dret a rebre del responsable o l'encarregat del tractament una indemnització pels danys i perjudicis soferts.

2. Qualsevol responsable que participi en l'operació de tractament respondrà dels danys i perjudicis causats en cas que aquesta operació no compleixi el que disposa el present Reglament. Un encarregat únicament respondrà dels danys i perjudicis causats pel tractament quan no hagi complert amb les obligacions del present Reglament dirigides específicament als encarregats o hagi actuat al marge o en contra de les instruccions legals del responsable.

3. El responsable o encarregat del tractament està exempt de responsabilitat en virtut de l'apartat 2 si demostra que no és de cap manera responsable del fet que hagi causat els danys i perjudicis.

4. Quan més d'un responsable o encarregat del tractament, o un responsable i un encarregat hagin participat en la mateixa operació de tractament i siguin, d'acord amb els apartats 2 i 3, responsables de qualsevol dany o perjudici causat per aquest tractament, cada responsable o encarregat serà considerat responsable de tots els danys i perjudicis, per tal de garantir la indemnització efectiva de l'interessat.

5. Quan, de conformitat amb l'apartat 4, un responsable o encarregat del tractament hagi pagat una indemnització total pel perjudici ocasionat, esmentat responsable o encarregat tindrà dret a reclamar als altres responsables o encarregats que hagin participat en aquesta mateixa operació de tractament la part de la indemnització corresponent a la seva part de responsabilitat pels danys i perjudicis causats, de conformitat amb les condicions fixades en l'apartat 2.

6. Les accions judicials en exercici del dret a indemnització es presentaran davant els tribunals competents d'acord amb el Dret de l'Estat membre que s'indica en l'article 79, apartat 2.


Els art. 83 i 84 GDPR es refereixen a les condicions generals per a la imposició de multes administratives i a les sancions respectivament pel que no es transcriuen literalment.