Videovigilància a guarderies


Manuel Castilleja Toscano     19/01/2023

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha emès un dictamen referit a la instal·lació de càmeres de videovigilància a les escoles bressol municipals. En concret, l'APDCAT dictamina respecte a les consultes següents.

1. Instal·lació d'un sistema de cambres a l'interior de les aules d'una escola bressol per verificar el compliment de les obligacions i els deures laborals (control) de persones treballadores

L'APDCAT disposa que seria desproporcionat col·locar càmeres l'interior de les aules de les escoles bressol amb aquesta finalitat, ja que el control laboral com a legitimació per al tractament de les imatges de les persones treballadores de les escoles bressol no permet adoptar qualsevol mesura de control, afegint-se a aquest cas el fet que la captació no comportaria només la captació d'imatges dels docents, sinó també dels nens que es troben a l'aula, element que contribueix decisivament a considerar el tractament desproporcionat.

Les aules de les escoles bressol són espais on es desenvolupa la personalitat dels menors i on la captació d'imatges pot resultar especialment intrusiva respecte al seu dret a la intimitat i, fins i tot, dignitat, en atenció a l'edat dels menors (per exemple, les aules solen incorporar espais per canviar els nens en cas de necessitat, banys i/o comptar amb orinals).

2. Instal·lació d'un sistema de cambres ocultes a l'interior de les aules d'una escola bressol quan hi hagi sospites de comissió d'il·lícits penals per part de persones treballadores (ex: maltractament físic i/o psíquic a menors d'edat, robatori de material, assetjament laboral)

a) En cas de maltractament físic i/o psíquic a menors d'edat

En aquest cas, la finalitat seria preservar la seguretat dels nens i no només de control laboral.

L'APDCAT destaca que el Tribunal Suprem ha estimat que la instal·lació de càmeres de videovigilància per vigilar la comissió d'actes il·lícits per les persones treballadores (o per tercers), excloent-ne qualsevol altre tipus de control laboral aliè a la seguretat (com absències del lloc de treball, converses amb companys o, en general, l'efectivitat a la feina), superaria el triple test de proporcionalitat, atès que es tractaria d'una mesura justificada si hi ha indicis raonables sobre la comissió d'infraccions greus (no meres irregularitats) referida a perills concrets; idònia per aconseguir la finalitat pretesa, en permetre descobrir eventuals infractors i sancionar les seves conductes, amb un efecte dissuasiu.

Encara que els casos tractats pel Tribunal Suprem no es refereixen a la videovigilància en escoles bressol, i només es veuen afectades persones treballadores, tenint en compte l'obligació del responsable de salvaguardar la seguretat dels nens que romanen a l'escola bressol i l'interès superior del menor , que ha de presidir tota actuació relacionada amb els menors d'edat, podria admetre's com a mesura excepcional la utilització de càmeres a l'interior de l'aula davant d'indicis raonables de la possible comissió d'un fet il·lícit greu per part d'una persona treballadora (o diverses) cap a algun dels nens.

Això sí que s'hauria de justificar (en un informe o memòria prèvia) quina és la situació concreta detectada a què es pretén fer front amb la instal·lació d'aquestes càmeres, que s'hauria de vincular a la possible comissió d'un il·lícit greu respecte a un o més professionals concrets i quines aules en concret es veurien afectades, així com acreditar que no és possible aconseguir el resultat pretès a través d'altres mesures menys invasives.

Igualment, cal tenir en compte que s'hauria de tractar, en qualsevol cas, d'una mesura temporalment limitada al període de temps necessari per confirmar o no els indicis de la comissió del fet il·lícit. Per això, caldria determinar el moment de la posada en funcionament i de la desinstal·lació del sistema, sense que es pugui considerar conforme amb el principi de proporcionalitat la seva instal·lació amb caràcter indefinit o períodes llargs.

Pel que fa a la informació sobre aquest tractament, apunta l'APDCAT que és imprescindible que s'informi sobre la instal·lació del sistema de videovigilància a les persones treballadores de les escoles bressol i que, si bé en un cas com aquest no es pot exigir una informació expressa i concreta cada persona treballadora, ni sobre la ubicació concreta de la cambra, almenys hi ha d'haver una informació sobre l'existència del sistema a través del distintiu informatiu.

Pel que fa a la conservació de les imatges al dictamen s'indica que, si bé la normativa estableix un període màxim de conservació d'un mes, això no significa que se n'exclogui la possibilitat de conservar-les per períodes inferiors. De fet, si la vigilància persegueix l'objectiu de salvaguardar la seguretat dels infants, la concurrència de la comissió d'una conducta greu envers la seva persona hauria de ser apreciada en un lapse de temps més breu o almenys inferior al mes. I un cop constatada, les imatges s'haurien de posar a disposició de les autoritats competents en el termini màxim de 72 hores. S'han de concretar aquestes previsions a l'informe previ o memòria.

Les consideracions efectuades també serien aplicables en cas que es preveiés estendre la videovigilància en zones comunes de les escoles bressol com ara el pati i/o el menjador, de manera que només es podria entendre lícita quan aquesta obeeixi a la protecció de l'interès superior del menor, atès que es tracta d'espais on es poden produir accions que posin en perill la integritat física, psicològica i emocional dels nens.

b) En el cas de robatori de material

La ingerència que per a la privadesa dels menors comportaria una videovigilància continuada a l'aula, un espai on s'ha de desenvolupar lliurement la seva personalitat, i el seu caràcter excepcional, no sembla que es pogués considerar proporcionada l'adopció d'una mesura que no tingués per objectiu garantir-ne la seva ingerència. seguretat física, psíquica i/o emocional dels nens, és a dir, no justificada a la protecció de l'interès superior dels menors.

Podria plantejar-se la possibilitat que, fora de l'horari lectiu i en aquells casos en què les aules no es trobin ocupades, es poguessin activar mecanismes de videovigilància per evitar danys a les instal·lacions i robatoris de materials. Caldria, en tot cas, concretar-ho també a l'informe o memòria. Fora d'aquest cas, la videovigilància per garantir la seguretat dels béns s'hauria de fer fora de l'aula, en espais com accessos i passadissos.

c) En cas d'assetjament laboral

Pel que fa específicament a la possibilitat d'instal·lar el sistema de càmeres ocultes a l'interior de les aules amb motiu d'un possible cas d'assetjament laboral, l'aula a priori no sembla un entorn on sembli previsible que es produeixi l'assetjament dels docents. En qualsevol cas, caldria analitzar el cas concret.

3. Instal·lació d'un sistema de càmeres a l'interior de les aules d'una escola bressol perquè els pares, mares i tutors/es puguin exercir control parental accedint a la visualització en directe d'imatges sobre les activitats del fill/a menor dins del aula com a part del procés de control, supervisió i protecció dels interessos de menor en el procés d'adaptació a l'entorn escolar.

En aquest cas, l'única base jurídica possible que legitimés aquest tractament seria el consentiment dels interessats (menors a través dels seus progenitors, tutors i docents), amb la dificultat que es pugui considerar prestat lliurement. Una altra dificultat afegida seria que un dels interessats revoqués el seu consentiment i el responsable ja no tindria prou legitimació per dur a terme la instal·lació d'aquest sistema.

4. Necessitat de dur a terme una EIPD

En atenció a l'espai on es pretén dur a terme la captació d'imatges (guarderies), el tractament, més enllà d'afectar les persones treballadores de les escoles bressol, afectaria un col·lectiu de persones vulnerables, com són els menors d'edat, compresos a més a més en una franja d'edat (de 4 mesos a 3 anys), que els situa en una situació d'especial vulnerabilitat, sens perjudici que aquests menors puguin presentar, a més, en alguns casos, necessitats especials.

Si el tractament es plantegés amb caràcter indefinit, la captació continuada tant de menors com del personal de l'escola bressol permetria conèixer i fins i tot avaluar el comportament d'aquestes persones. És a dir, pot arribar a permetre l'elaboració de perfils sobre les persones afectades, fins i tot en algun cas es pot tractar d'un volum de persones afectades quantitativament elevat quan es tractin de més d'una escola bressol d'un mateix responsable.

També implicaria un ús innovador de tecnologies consolidades que no està exempt de riscos per als drets dels nens, afectant especialment les seves expectatives de privadesa.

En conseqüència, en aquest context és clara la necessitat de fer una EIPD, amb caràcter previ a la instal·lació del sistema de videovigilància, que permeti conèixer l'impacte per a la protecció de dades que pot comportar el tractament amb els objectius pretesos.

CONCLUSIONS:

Seguint el mateix ordre de l'anàlisi realitzada l'APDCAT dictamina que:

  • La instal·lació d'un sistema de videovigilància a l'interior de les aules de les escoles bressol per verificar el compliment de les obligacions i els deures laborals de les persones treballadores no resultaria adequada a la normativa de protecció de dades.
  • La utilització de càmeres a l'interior de l'aula davant d'indicis raonables de la possible comissió d'un fet il·lícit greu per part d'una persona treballadora cap a algun dels nens podria resultar proporcionada en determinats supòsits, de manera excepcional i limitada en el temps.
  • La utilització del sistema per tal de garantir la seguretat dels béns podria efectuar-se fora de l'horari lectiu en passadissos i accessos o quan les aules no estiguin ocupades.
  • De tota manera, caldria informar les persones treballadores sobre la instal·lació del sistema.
  • No resultaria lícita la instal·lació d'un sistema de càmeres a les aules perquè els progenitors i/o tutors puguin visualitzar en directe imatges sobre les activitats que fan els fills.
  • En aquells casos en què es pugui concloure la licitud del tractament, caldria fer una avaluació d'impacte sobre la protecció de dades.


Pdf adjunt del dictamen traduït al castellà

Pdf adjunt del dictamen original en català

Enllaç al dictamen original