Una organització pot facilitar el cens electoral als sindicats?


Manuel Castilleja Toscano     24/01/2024

Les eleccions sindicals es regulen, per a:

  • Personal laboral: al RD Legislativo 2/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (ET), i específicament al RD 1844/1994 pel qual s'aprova el Reglament d'Eleccions a Òrgans de Representació dels Treballadors a l'Empresa.
  • Personal funcionari: al RD Legislativo 5/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), i específicament al RD 1846/1994 pel qual s'aprova el Reglament d'Eleccions als Òrgans de Representació del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat.

Pel que fa al Cens electoral el regula els articles 74.3 del ET i 6 del RD 1844/1994, establint quant a la seva elaboració que en el termini de 7 dies des de la recepció de l'escrit de promoció, l'empresa remetrà el Cens de persones treballadores (cens laboral) a qui hagi de constituir la Mesa Electoral, a l'efecte de determinar el nombre de representants a triar i elaborar el cens electoral.

Diferències entre cens laboral i cens electoral:

  • Cens laboral: totes les persones treballadores de l'empresa o centre de treball amb independència de la seva antiguitat o el tipus de contracte que els hi vinculi.
  • Cens electoral: les persones treballadores duna empresa, que el dia de la votació i en funció del tipus de contracte que tinguin, podran exercitar el seu dret a vot.

Quan es tracti d'eleccions per a Comitès d'Empresa, la llista d'electors i elegibles es farà pública als taulers d'anuncis durant un temps no inferior a 72 hores.

Respecte del personal funcionari, la regulació (art. 14 RD 1846/1994) coincideix amb la del personal laboral de manera que ladministració en qüestió ha de facilitar el cens de funcionaris a la mesa electoral coordinadora que confeccionarà la llista delectors.

En cas d'eleccions a Juntes de Personal, la llista es farà pública als taulers d'anuncis mitjançant la seva exposició durant un temps no inferior a 72 hores.

Per tant, de l'anàlisi de la normativa indicada, podem determinar que en tots dos casos (personal laboral i funcionari), la publicació del cens electoral té com a única formalitat la seva exposició als taulers d'anuncis, i no és obligatòria la notificació expressa als sindicats . Tot i això, encara que no hi ha obligació legal expressa, l'empresa o l'administració en qüestió pot facilitar el cens electoral als sindicats que han promocionat les eleccions i als que presentin candidatura.

La comunicació de dades personals per part de l'organització als sindicats estarà legitimada pel compliment d'obligacions legals que afecten l'entitat com a responsable del tractament (art. 6.1.c RGPD), és a dir, els convenis col·lectius (laboral) o la negociació col·lectiva (funcionari), en els termes previstos a l'ET o EBEP.

L'organització ha d'informar d'aquesta cessió de dades, que duu a terme per obligació legal, les persones treballadores o funcionàries, quan se li facilita la informació sobre el tractament de les dades que normalment té lloc quan es formalitza la relació contractual, i encara que l'habitual sigui incloure a l'apartat de “Comunicació de dades” l'afegitó “excepte per obligació legal”, que inclouria totes les que es facin per aquest motiu, per complir amb allò establert a l'article 13.1.e RGPD caldria informar dels destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, en aquest cas, i com es podria donar el cas de cessió a més d'un sindicat, es podria incloure: “per obligació legal a organitzacions sindicals”.

Això sí, la cessió s'ha de dur a terme ometent o pseudonimitzant les dades que apareixen al cens que no siguin necessàries per a les funcions del sindicat (acció sindical), per exemple, el DNI, i pel mitjà que estimin convenient, fins i tot el correu electrònic quan no hi hagi una altra fórmula (per exemple presencialment, a la mà, amb rebre signat), adoptant les mesures de seguretat oportunes.

El sindicat receptor del cens ha de tenir en compte que no podrà utilitzar aquestes dades amb finalitats diferents de les de lexercici de les seves tasques representatives.

CONCLUSIÓ

Una organització pot facilitar el cens electoral als sindicats que han promocionat les eleccions i als que presentin candidatura, ometent, anonimitzant o pseudonimitzant les dades personals que hi apareixen que no siguin necessàries per a les funcions del sindicat.