Publicació de dades personals en les resolucions de tributs


Josep Aragonés Salvat     29/10/2019Consulta Ayuntamiento: ¿Se pueden poner en las resoluciones de los tributos el nombre, apellidos y DNI del interesado? PREGUNTA:

Ens consulta el Tresorer d'un Ajuntament que en les resolucions de tributs ometen nom i cognoms i només posen el DNI, i que moltes vegades s'han de notificar als Serveis Tributaris, perquè procedeixin a l'anul·lació o devolució d'ingressos i sent necessari informar de aquestes dades (que estan ometent per protecció de dades) per identificar els interessats en qüestió. Es poden posar a les resolucions dels tributs el nom, cognoms i el DNI només amb les quatre xifres?


RESPOSTA:

En relació amb la qüestió plantejada entenem els següents processos:
 

  1. Tresoreria -> emet la resolució de tributs on s'indica únicament el DNI i té la finalitat de ser publicada a la forma que preveu l'article 44 L 39/2015.

  2. Tresoreria -> anul·la o retorna ingressos de persones incloses en la resolució tributària on únicament s'indica el DNI -> Notifica a Serveis Tributaris -> Problema que només s'indica el DNI -> finalitat que una altra Administració que realitzi la gestió tributària anul·li o torni els imports.


Plantejada així la qüestió hem de començar assenyalant que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLHL-; disposa en el seu article 12, apartat 1r, que "la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament".

La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària -LGT-; aborda els "obligats tributaris" en el seu article 35 definint-los com "... les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals la normativa tributària imposa el compliment d'obligacions tributàries".

Per la seva banda, l'article 95.1 LGT aborda el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària disposant el següent: "1. Les dades, informes o antecedents obtinguts per l'Administració tributària en el compliment de les seves funcions tenen caràcter reservat i només podran ser utilitzats per a l'efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per a la imposició de les sancions que siguin procedents, sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers, LLEVAT QUE LA CESSIÓ TINGUI PER OBJECTE: ... b) la col·laboració amb altres administracions tributàries a efectes del compliment d'obligacions fiscals en l'àmbit de les seves competències".

Entenem que una de les qüestions plantejades seria: Es poden posar en les resolucions dels tributs el nom, cognoms i el DNI només amb les quatre xifres?

De la manera que es planteja la consulta entenem que per la Tresoreria s'emet una resolució tributària té com a finalitat la publicació i / o la seva notificació edictal per haver resultat impossible la notificació a l'interessat o el seu representant, i, per tant, resultaria d'aplicació el primer paràgraf de l'apartat primer de la disposició addicional setena "Identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius" de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals -LOPDGDD-, segons el qual:

"1. Quan sigui necessària la publicació d'un acte administratiu que contingués dades personals de l'afectat, s'ha d'identificar el mateix mitjançant el seu nom i cognoms, afegint 4 xifres numèriques aleatòries del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent . Quan la publicació es refereixi a una pluralitat d'afectats aquestes xifres aleatòries hauran d'alternar.

Quan es tracti de la notificació per mitjà d'anuncis, particularment en els supòsits a què es refereix l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha d'identificar l'afectat exclusivament mitjançant el número complet del seu document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent.

Quan l'afectat manqués de qualsevol dels documents esmentats en els dos paràgrafs anteriors, s'ha d'identificar l'afectat únicament mitjançant el seu nom i cognoms. En cap cas s'ha de publicar el nom i cognoms de manera conjunta amb el número complet del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent
".


Així, hem de tenir en compte que els anomenats "actes de comunicació tributària", especialment les notificacions, van presentar unes particularitats que vénen a regular els articles 102, 109 al 112 i la Disposició Addicional 16a LGT (ULL, si es tractarà d'Hisendes forals hauran de tenir en consideració les següents normes: Llei Foral de Navarra 13/2000 en els seus articles 93, 99, 114 i 115; també la Norma Foral d'Àlaba 6/2005 en el seu article 98, la Norma Foral de Biscaia 2/2005 en el seu article 100, i a Guipúscoa la Norma Foral 2/2005 en el seu article 98).


El Contingut de la notificació es regula en l'article 102 LGT.

Pel que fa a la "Notificació per compareixença" es regula en l'article 112 LGT i en la Disp. Transitòria 5a i Disp. Final 9a de la Llei 15/2014, en el que aquí interessa destacarem que la "notificació per compareixença" ha de ser utilitzada en els supòsits on no sigui possible efectuar la notificació a l'interessat (o representant) concorrent causes que no puguin ser imputables a l' pròpia administració pública i sempre que la notificació s'hagi intentat, almenys, dues vegades en el domicili tributari (o fiscal), o al domicili que hagi estat designat pel propi interessat en els procediments que hagin estat iniciats a sol·licitud del mateix.
L'expedient sempre ha de contenir les concretes circumstàncies en què els intents de notificació van tenir lloc i per als supòsits en què l'operador postal indiqui "desconegut" a l'hora de realitzar la notificació en el domicili tributari es permet que aquella es realitzi en un únic intent i, posteriorment, procedir a la notificació per compareixença en el Butlletí Oficial de l'Estat -BOE-. La notificació mitjançant publicació d'anunci al BOE es realitzarà una sola vegada per a cada interessat en els dies dilluns, dimecres i divendres de cada setmana, fent constar:
  • la relació de notificacions pendents amb indicació de l'obligat tributari o el seu representant;
  • el procediment que les motiva;
  • l'òrgan competent de la seva tramitació i;
  • el lloc i termini en què el destinatari de les mateixes ha de comparèixer per ser notificat.

CONCLUSIONS

Exposat tot l'anterior, la Disposició Addicional 7a LOPDGDD distingeix dos supòsits: 1r publicació de l'acte tributari, i 2n publicació a realitzar mitjançant en edictes en butlletins o diaris oficials, que es realitzarien així:

1r.- Si l'acte administratiu tributari que conté dades personals (p. ex. una providència de constrenyiment) ha de ser publicat (p. ex. al tauler d'anuncis de l'Ajuntament) aquest podrà contenir: nom i cognoms de l'obligat tributari, afegint les quatre xifres numèriques aleatòries del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent; en la forma disposada en la Instrucció de l'AEPD sobre la Disposició Addicional 7a LOPDGDD (s'adjunta baix enllaç en informació relacionada).

Exemple: NOM | COGNOMS | DNI***4567 ** | EXP. Nº XXX/2019 | IMPORT: XXX.XX €.

2n.- Si l'acte administratiu tributari que conté dades personals serà notificat de forma general mitjançant la seva publicació edictal al Butlletí Oficial de l'Estat o en el Butlletí Oficial de la Província (article 44 Llei 39/2015 LPACAP) llavors NOMÉS ES POT PUBLICAR EL DNI indicant 4 números en la forma disposada en la Instrucció de l'AEPD sobre la D.A 7a LOPDGDD (s'adjunta baix enllaç amb informació relacionada).

Exemple BOE: DNI ***4567** | EXP. Nº XXX/2019 | IMPORT: XXX.XX €.

3r.- Dit això, la consulta plantejada té una segona qüestió i que es correspon amb els supòsits en què una resolució tributària hagi de ser comunicada a una altra administració perquè l'executi, per tant, resultaria d'aplicació l'excepció de l'article 95.1. b) Llei general tributària (LGT) i procediria la cessió / comunicació de totes les dades de l'obligat tributari: nom, cognoms, DNI complet i domicili fiscal; a l'administració pública que vagi a executar (p. ex. que l'Ajuntament tingui delegada la gestió tributària en la Diputació Provincial o Autonòmica).

4t.- Les funcions d'assessoria jurídica preceptiva les ostenta el/la Secretari/a General de l'Ajuntament com així expressament disposa l'article 3.3 del Reial Decret 128/2018, del 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional; per tant, serà la Secretaria General de l'Ajuntament qui prengui coneixement de la qüestió plantejada i resolgui el que sigui procedent. No obstant això, de conformitat amb l'article 3.4 de l'esmentada norma, l'emissió de l'informe del/la Secretari/a podrà consistir en una nota de conformitat en relació amb els informes que hagin estat emesos pels serveis del propi Ajuntament i que figuren com a informes jurídics en l'expedient.


NOTA:
S'adverteix expressament que la present consulta no pretén, de cap manera, substituir o suplir el contingut d'aquelles altres consultes o informes que hagi o pugui sol·licitar l'Administració consultant o que preceptivament i, si escau, s'hagin d'emetre per la mateixa per a la vàlida adopció dels acords, motiu pel qual l'anterior resposta se sotmet a qualsevol altra millor fundada en Dret, i sense perjudici del que acordi l'òrgan competent (Tresoreria, Secretaria General o Serveis Jurídics) dins del seu àmbit d'actuació en tenir el contingut de la present resposta un caràcter orientatiu i mai vinculant.


Informació relacionada:
AEPD: Orientació per a l'aplicació provisional de la Disposició addicional setena de la LOPDGDD:
https://www.aepd.es/media/docs/orientaciones-da7.pdf