Procuradors dels tribunals: encarregats o responsables del tractament?


Manuel Castilleja Toscano     01/11/2021

El Procurador dels Tribunals és un professional especialitzat en dret processal que està designat pels seus clients i n'ostenta la representació davant els Jutjats i Tribunals. La seva figura ve determinada a l'article 13 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LEC).

Normalment l'elecció del procurador correspon a l'advocat (responsables del tractament), que és qui exerceix la direcció tècnica del litigi, per la qual cosa podem plantejar-nos la necessitat de subscriure un contracte d'encàrrec del tractament amb el procurador.

La realitat és que no ens trobem davant d'un encàrrec del tractament, sinó davant d'una comunicació lícita de dades personals entre dos responsables del tractament.

Si acudim a la definició d'encarregat del tractament que fa el GDPR a l'art. 4.8), veurem que ho defineix com “la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que tracta dades per compte del responsable del tractament”.

Per tant, per considerar-se un encàrrec del tractament, el procurador hauria de tractar les dades per compte de l'advocat i seguint-ne les instruccions. Tot i això, el procurador tracta les dades personals pel seu compte i amb finalitats totalment diferents a les de l'advocat, és a dir la representació del client en tot tipus de processos.

Els jutjats dirigeixen les seues resolucions a les parts, fent-ho directament o a través dels seus representants, els procuradors. És a dir, els procuradors, no presten cap servei als advocats. Els procuradors presten els seus serveis directament als clients, als quals representen. El que fan els procuradors és com si ho fessin directament els clients, i no necessiten l'advocat.

A més, el GT29 al seu Dictamen 1/2010 sobre els conceptes de responsable i encarregat del tractament on estableix criteris per a la determinació de quan s'ocupa una posició o una altra, un dels exemples que contempla, el 21, pàg. 34, és el dels representants processals (procuradors), als quals considera responsables del tractament:

“Un representant processal representa el client davant dels tribunals i, en el marc d'aquesta funció, tracta dades personals relacionades amb el cas del client. El fonament jurídic per utilitzar la informació necessària rau en el mandat del client. Tot i això, aquest mandat no està centrat en el tractament de dades, sinó en la representació davant dels tribunals, activitat per a les quals aquestes professions tradicionalment compten amb la seva pròpia base jurídica. Per tant, aquests professionals s'han de considerar “responsables del tractament” independents quan tracten dades en el marc de la representació legal dels clients”.

Per tant, el procurador és responsable del tractament. A més, les comunicacions de dades personals entre procurador i advocat no només són absolutament necessàries per a la prestació dels serveis professionals que el client ha contractat de tots dos, sinó que estan emparades i venen recollides expressament a la normativa, (article 26.2. 2n, 3r i 4t LEC).