Informació de dades personals en una APP


Josep Aragonés Salvat     29/10/2015

Una APP de mòbil, ha d'informar als usuaris del tractament de dades personals?


El propietari de l'APP serà el Responsable del tractament de les dades personals dels usuaris d'aquesta aplicació, pel que està obligat a detallar el tipus de dades va a tractar i a sol·licitar el consentiment de l'usuari per al tractament de les seves dades per a una finalitat concreta.

Si a més el Responsable del tractament desitja comunicar aquestes dades a un tercer, el que s'anomena una cessió de dades, també ha d'informar d'aquesta cessió i de la finalitat de la mateixa, que ha d'estar inclosa en alguna de les finalitats descrites pel Responsable, per a les quals l'usuari ha donat el seu consentiment.

Exemple per afegir un apartat a les Termes i Condicions d'ús de l'APP, sense cedir les dades:

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15-1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades de caràcter personal proporcionades mitjançant l'acceptació dels Termes i Condicions d'ús de l'APP, formaran part d'un fitxer responsabilitat de .... RESPONSABLE .... i que aquestes seran tractades amb la finalitat descrita en el "apartat 1.- Finalitat" dels mateixos. Així mateix, s'informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a .... ADREÇA ARCO ....

Exemple per afegir un apartat a les Termes i Condicions d'ús de l'APP, cedint les dades a tercers destinataris:

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15-1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades de caràcter personal proporcionades mitjançant l'acceptació dels Termes i Condicions d'ús de l'APP, formaran part d'un fitxer responsabilitat de .... RESPONSABLE .... i que aquestes seran tractades amb la finalitat descrita en el "apartat 1.- Finalitat" dels mateixos. Les dades personals podran ser cedides a .... DESTINATARI .... per a la mateixa finalitat (o la que es decideixi). Així mateix, s'informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a .... ADREÇA ARCO ....