El Govern aprova el Projecte LOPD


Francisco Canalda     18/11/2017


 

El Govern aprova el Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal


Segons la nota de premsa del Ministeri de Justícia, la nova LOPD té com a objectiu augmentar la seguretat jurídica i adaptar la normativa a l'evolució tecnològica. També regula la potestat dels hereus sobre la informació de persones mortes. La nova LOPD s'aplicarà a partir del 25 de maig de 2018, dia en què l'aplicació del Reglament UE 2016/679 serà obligatòria en tots els països de la UE.

El més destacable d'aquest Projecte de Llei Orgànica, pendent d'aprovar definitivament per les Corts Generals, són les novetats tant en el règim de consentiment com en els tractaments i en la introducció de noves figures i procediments. A més, es contempla el tractament de dades corresponents a persones mortes en base a la sol·licitud dels seus hereus, s'exclou la figura del consentiment tàcit que se substitueix per una acció afirmativa i expressa per part de l'interessat i es recull manifestament el deure de confidencialitat. En cas d'una inexactitud en les dades personals obtingudes de manera directa, s'exclou la imputabilitat del responsable del seu tractament si aquest ha adoptat totes les mesures raonables per a la seva rectificació o supressió. També s'avança als 13 anys l'edat de consentiment per al tractament de dades d'acord amb la normativa d'altres països del nostre entorn.

Document oficial: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/actividad-legislativa/normativa/proyectos-remitidos-cortes