Subcontractació de serveis


Josep Aragonés Salvat     29/10/2015

Un Encarregat del tractament, pot subcontractar el servei prestat?


S'anomena Encarregat del tractament a tota organització que tracta dades personals per compte del Responsable.

L'Encarregat del tractament ha de formalitzar un contracte de serveis amb el Responsable on es manifesti la prohibició de subcontractar el servei, excepte si es determina expressament en el contracte l'autorització per fer-ho.

L'autorització per a subcontractar ha d'informar de:
  • La identificació de l'empresa que es pretengui subcontractar.
  • Els serveis que es van a subcontractar.
  • Que es seguiran les instruccions del Responsable.
  • Que es formalitzarà un contracte de protecció de dades amb el Subcontractat.

L'autorització del Responsable del tractament es pot incloure o no en el contracte amb l'Encarregat:
  • Quan estigui inclosa en el contracte, no serà necessari identificar l'empresa subcontractada en el mateix contracte, però s'haurà de comunicar al Responsable abans del tractament.
  • Quan no estigui inclosa en el contracte, serà necessari obtenir una autorització signada pel Responsable abans de subcontractar el servei.