Protocol adaptació GDPR-LOPD-LSSIAdaptació/actualització GDPR-LOPDGDD-LSSI

 • Realització de l’adaptació conjuntament amb el client. 
 • Recollida, comprovació i introducció de dades a l’aplicatiu online PRIVACY DRIVER.
 • Auditoria dels sistemes de seguretat implantats per complir amb la normativa GDPR-LOPDGDD.
 • Estructuració tècnico-organitzativa de l'empresa per departaments.
 • Elaboració del Document de Seguretat i documentació relacionada.
 • Adopció de les mesures de seguretat necessàries per complir amb la normativa vigent.
 • Implantació del deure d’informació i exercici dels drets dels interessats a l'empresa i al web.
 • Elaboració de contractes de confidencialitat amb personal i empreses externes.
 • Activació dels registres d’incidències i peticions de drets dels interessats.
 • Formació al Responsable vers la utilització de la documentació generada.
 • ASSESSORAMENT/MANTENIMENT GRATUÏT durant el 1r any de contracte.

Assessorament/manteniment GDPR-LOPDGDD-LSSI

 • Accés a l’aplicatiu informàtic online PRIVACY DRIVER.
 • Actualització online del Document de Seguretat, annexos i documentació relacionada.
 • Accés a plantilles per a la confecció de contractes, clàusules, etc. d’obligat compliment.
 • Revisió, previ avís, dels canvis interns tècnico-organitzatius i gestió de registres.
 • Creació, modificació i eliminació de fitxers de dades personals.
 • Solució dels requeriments dels drets dels interessats.
 • Actualització de l'organització als canvis de normativa en protecció de dades.
 • Suport tècnic d'ús i funcionament de PRIVACY DRIVER.
 • Suport legal per a resoldre qualsevol dubte i incidència relativa al compliment de la legislació en protecció de dades.


Auditoria de protecció de dades (GDPR-LOPD-LSSI)

 • Realització de l'auditoria conjuntament amb el client.
 • Revisió de més de 100 conceptes referents al compliment de les normatives GDPR-LOPDGDD:
- Actualització del Document de seguretat.
- Registre i estructura dels fitxers de dades personals.
- Recursos utilitzats per al tractament de dades.
- Mesures de seguretat en suports digitals i documentals.
- Procediments emprats en el tractament de dades.
- Realització de còpies de seguretat.
- Encarregats del tractament: personal i empreses externes.
- Implementació del deure d'informació.
- Registres d'incidencies i peticions dels drets interessats.
 • Detecció de deficiències (lleus/greus) i advèrtencies segons les seva transcendència.
 • Elaboració d'un informe amb el resultat de tots els conceptes auditats.
 • Detall dels conceptes a revisar i corregir amb les mesures correctores a aplicar.
  

Auditoria de pàgina web (LSSICE-LCM )

 • Realització de l'auditoria conjuntament amb el client.
 • Registre de fitxers a PRIVACY DRIVER (contactes, cookies, alta usuaris, passarel·les de pagament, etc.).
 • Elaboració de tota la documentació necessària per al compliment de la normativa vigent al web i correu electrònic.
 • Documentació personalitzada amb les dades de l'organització per implantar amb un copiar i enganxar:
- Avís legal
- Política de Privacitat
- Política de cookies i procediments per a la seva implantació.
- Clàusules de privacitat a implantar en formularis d'obtenció de dades.
- Condicions generals de contractació, venda i mètodes de pagament (botigues virtuals).
 • Documentació personalizada i específica per a:
- Pàgina web CORPORATIVA.
- Pàgina web amb ACTIVITAT REGLADA (llicenciats).
- TENDA VIRTUAL (inclou el compliment de la Llei del Comerç Minorista).