Servei adaptació GDPR-LOPD-LSSI
Adaptació GDPR-LOPDGDD-LSSI

Ateneu ofereix un servei integral d’assessorament, gestió i manteniment tècnico-legal per a l’adaptació i actualització d’empreses i professionals a la GDPR-LOPDGDD-LSSICE, que inclou la formació del responsable, l'accés a consultoria i la realització de les auditories que obliga la legislació vigent.

Ateneu aplica els seus coneixements per a informar i explicar tot el procés d’adaptació al GDPR y LOPDGDD al seu interlocutor, amb la finalitat d’optimitzar els processos de seguretat dels sistemes informàtics i de l’estructuració de la documentació.

L’objectiu del servei és aconseguir un compromís de confidencialitat entre l'organització i les persones que els han cedit les seves dades personals i protegir-la davant els riscos per l’incompliment de la normativa motivats per denúncies i les sancions que es puguin derivar.

 

 

Auditoria GDPR-LOPDGDD-LSSI

Ateneu ofereix un servei d’auditoria del compliment de la normativa GDPR, LOPDGDD i LSSICE, aplicant un protocol propi d’actuació, que segueix les prerrogatives definides pel reglament de l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades), perquè el resultat final sigui fiable i concloent i, sobretot, identifiqui les males pràctiques i els defectes de seguretat de l’organització per a definir i adoptar les mesures alternatives i/o correctores a aplicar.
 
Mitjançant l’aplicatiu PRIVACY DRIVER, el mateix responsable de l’empresa pot realitzar les auditories que cregui oportunes, sense que cap agent extern intervingui, amb la finalitat que la seva tasca sigui responsable i efectiva. Es recomana realitzar una auditoria cada 2 anys, essent aquest període el màxim permès per a organitzacions que tracten dades amb un nivell de seguretat mig o alt (dades protegides).

  

Consultoria

Ateneu ofereix un servei de consultoria per al desenvolupament dels processos de tractament de dades personals. El personal consultor d'Ateneu està compost per tècnics especialitzats en protecció de dades i està estretament relacionat amb diverses organitzacions dedicades exclusivament a aquests afers per aportar solucions a tots els problemes i consultes que es puguin presentar.

La consultoria, a més de l’assessorament tècnic i legal, inclou l’elaboració de tota la documentació necessària per a la concreció de les responsabilitats que afectin al tractament i ús de les dades per part de persones i empreses, confeccionant els acords, contractes, clàusules, etc. que corresponguin a cada cas, segons el tipus de tractament o ús que se’n fa de les dades a les quals es té accés.

 

Formació

Les dades de caràcter personal són privades i les persones les cedeixen a les empreses per a establir una relació comercial, laboral, etc. Les empreses han de conscienciar-se que aquestes dades no els pertanyen, que els han estat cedides per a una finalitat concreta i que tenen el deure de protegir-les perquè no se’n faci un mal ús i es tractin exclusivament per a la finalitat per a la qual s’han obtingut.

Els àmbits instructius que proposa Ateneu van, des de la formació dels responsables i persones que tracten dades personals, fins a la publicació de notícies, accés a bases de dades de coneixements, participació en blocs de discussions, seguiment de xarxes socials, etc. amb la finalitat d’estar al corrent i compartir la informació en tot el relacionat amb la protecció de dades personals.