Política de seguretat

Mesures per garantir un nivell adequat de seguretat en el tractament de dades personals

Com aplicar el bloqueig de dades de l'art. 33 LOPDGDD

27/06/2019 | Josep Aragonés Salvat

EL BLOQUEIG DE DADES DE L'ART. 32 LOPDGDD El bloqueig de dades a què es refereix l'art. 32 de la LOPDGDD consisteix en la identificació i reserva de les dades per a l'exigència de possibles responsabilitats derivades del...


Com utilitzar contrasenyes fortes i protegir-les?

06/03/2017 | Francisco Canalda

Seguretat a les teves contrasenyes L'AEPD ha publicat al seu bloc un article dedicat a la seguretat de les contrasenyes amb una guia de 18 fitxes que explica de manera molt senzilla la importància de protegir adequadament els dispositius que guarden o...


Com implantar les mesures de seguretat del nou Reglament europeu GDPR?

15/02/2017 | Josep M Merenciano

Mecanismes de seguretat per protegir adequadament les dades personals   Tota mesura de seguretat ha de venir ja des del disseny del tractament.   Tot i així, cada categoria de dades, i cada tipus de tractament, exigeix unes condicions de seguretat...


Aplicació del GDPR: 5. Categories de tractament

27/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Implantació de mecanismes de seguretat   A l'article anterior vam determinar les mesures de seguretat a implementar segons la categoria de dades (bàsiques, especials o penals). Un cop establertes aquestes mesures s'hauran d'analitzar...


Aplicació del GDPR: 4. Política de seguretat

20/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Implantació de mecanismes de seguretat Un cop identificats els fitxers i la responsabilitat del tractament (veure articles anteriors de l'aplicació del GDPR), hem d'establir una política de seguretat que garanteixi l'aplicació de...


GDPR 17. El Delegat de Protecció de dades

15/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

El Delegat de Protecció de Dades (DPO) El Reglament dedica tota la Secció 4 del Capítol IV al Delegat de Protecció de Dades especificant les seves comeses, funcions i l'obligatorietat per a designar-los (articles 37 a 39). El DPO...


GDPR 14. L'avaluació d'impacte

08/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Avaluació d'impacte en compte de nortificar fitxers La Directiva 95/46 / CE i conseqüentment la LOPD van establir l'obligació de notificar els fitxers a l'autoritat de control. El Reglament reconeix en els considerandos 89-91 que...


GDPR 12. La violació de seguretat

06/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Violacions de seguretat de les dades personals Segons la definició descrita a l'article 4, apartat 12 del Reglament, una violació de la seguretat de les dades personals és " tota violació de la seguretat que ocasioni la...


GDPR 11. La seguretat del tractament

05/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Política de seguretat Ja a l'article 5, apartat f) del GDPR s'estableix com un dels principis relatius al tractament el Principi d'Integritat i Confidencialitat, disposant que les dades seran " tractades de tal manera que es garanteixi una...


Correus massius sense ocultar destinataris

03/11/2015 | Josep Aragonés Salvat

Està permès enviar correus massius sense ocultar els destinataris? Només es podran enviar correus electrònics a més d'un destinatari sense posar les adreces ocultes (COO) quan els destinataris hagin donat el seu consentiment per a...


Guardar dades de nivell alt en servidors d'Internet

30/10/2015 | Josep Aragonés Salvat

Es poden guardar dades de nivell alt en els servidors d'Internet? Quan un Responsable del tractament decideix utilitzar servidors d'internet per emmagatzemar dades personals de nivell alt, requereix signar un contracte de serveis amb l'Encarregat del...


Nivell de seguretat mitjans de comunicació

02/09/2015 | Francesc Canalda

Deuen els mitjans de comunicació d'implantar les mesures de seguretat de nivell alt? Sovint, els mitjans de comunicació tracten informació sensible o altament protegida relacionada amb la ideologia, afiliació sindical, religió,...


Nivell de seguretat grau de discapacitat

02/09/2015 | Francesc Canalda

Quines mesures de seguretat aplico en certificacions amb grau de discapacitat per tramitació d'ajuts? En un certificat de discapacitat, per a l'obtenció de qualsevol ajuda, si només s'inclou el grau de discapacitat, es...


Enviament de cites mèdiques per SMS

01/09/2015 | Francesc Canalda

He d'aplicar alguna mesura de seguretat per a l'enviament de cites mèdiques a través d'SMS? Una cita mèdica ha d'informar a l'usuari, de dades bàsiques com la data i hora, lloc de consulta i possible nom del metge ja que...


Nivell de seguretat bàsic en salut

31/08/2015 | Francesc Canalda

Quan s'aplica el nivell de seguretat bàsic a dades de salut? • Només en els casos previstos pel RDLOPD. - Compliment de deures públics: • percentatge de discapacitat • discapacitat (sí / no) • apte / no...


1 al 15 de 15
1