Normativa protecció dades

Informació sobre la normativa de protecció de dades personals

Dossier - Formació: El Reglament europeu de protecció de dades GDPR

14/06/2017 | Josep Aragonés Salvat

Dossier de Formació: El Reglament europeu de protecció de dades GDPR   Resumen Aquest dossier de formació és un compendi del Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones...


Llibre - Protecció de Dades. Manual de formació i Guia de compliment del GDPR

14/06/2017 | Josep Aragonés Salvat

GDPR. Protecció de Dades. Manual de formació i Guia de compliment   Resum Aquest llibre s'ha planificat com una ajuda imprescindible per al coneixement i aplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament...


Aplicació del GDPR a Comunitats de propietaris

04/03/2017 | Francisco Canalda

L'AEPD publica la guia 'Protecció de dades i administració de finques' per facilitar a aquest sector el compliment de la normativa A causa de que el tractament de dades personals en l'àmbit de les comunitats de veïns constitueix...


Aplicació del GDPR: 7. Garanties de compliment (documentació)

13/12/2016 | Josep Aragonés Salvat

Documentació per garantir el compliment del GDPR   El Reglament disposa de diversos mecanismes per garantir que s'han implementat mesures adequades de protecció de dades i acreditar el seu compliment. Aquestes garanties pretenen...


Aplicació del GDPR: 6. Drets de l'interessat

16/11/2016 | Josep Aragonés Salvat

Els drets de l'interessat Els interessats tenen el dret, sempre que ho permeti la legislació vigent, a ser informats del tractament de les seves dades personals i a obtenir del Responsable del tractament el govern dels mateixes. Per a això, el...


Aplicació del GDPR: 5. Categories de tractament

27/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Implantació de mecanismes de seguretat   A l'article anterior vam determinar les mesures de seguretat a implementar segons la categoria de dades (bàsiques, especials o penals). Un cop establertes aquestes mesures s'hauran d'analitzar...


Aplicació del GDPR: 4. Política de seguretat

20/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Implantació de mecanismes de seguretat Un cop identificats els fitxers i la responsabilitat del tractament (veure articles anteriors de l'aplicació del GDPR), hem d'establir una política de seguretat que garanteixi l'aplicació de...


Aplicació del GDPR: 3. Responsabilitat del tractament

11/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Aplicar la protecció de dades pas a pas En els articles anteriors dedicats a l'aplicació del GDPR hem vist què és un tractament de dades personals, els principis de la protecció de dades i la licitud per poder tractar-los....


Aplicació del GDPR: 2. Licitud del tractament

06/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Licitud per al tractament de dades El GDPR deixa molt clar que el tractament de dades personals ha de basar-se, de forma general, en el consentiment lliure, informat, específic i inequívoc de l'interessat. El nou Reglament requereix una...


Aplicació del GDPR: 1. Tractament de dades

04/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Tractament de dades personals Ja hem dit en anteriors articles que el Reglament s'aplica a les persones físiques o jurídiques, autoritats públiques, serveis o organismes (des d'ara Responsables del tractament), que en l'exercici de la...


APDCAT publica les principals novetats del GDPR

03/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Novetats del GDPR El passat 22 de setembre es va celebrar al Palau de Pedralbes de Barcelona la primera de les 5 conferències que organitzen l' Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l'Il·lustre Col·legi de...


7 raons per creure en la protecció de dades

01/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Una nova cultura de privacitat El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), que serà d'aplicació obligatòria el 25 de maig de 2018, atribueix drets suficients als ciutadans per...


GDPR 20. Publicació oficial del Reglament Europeu de Protecció de Dades

25/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Diari Oficial de la Unió Europea El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el Reglament Europeu de Protecció de Dades el dia 4 de maig de 2016, per la qual cosa serà vigent a partir del 25 de maig vinent i...


GDPR 19. L'Autoritat de control

22/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Autoritats de control El GDPR defineix a l'Autoritat de control a l'article 4, apartat 21, com l'autoritat pública independent establerta per un Estat membre d'acord amb el que disposa l'article 51, o sigui:  ...


GDPR 18. Garanties de compliment

20/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Garanties per acreditar el compliment del Reglament El GDPR disposa de diverses opcions perquè el Responsable o l'Encarregat del tractament puguin demostrar l'existència de garanties adequades de protecció de dades i acreditar el...


GDPR 17. El Delegat de Protecció de dades

15/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

El Delegat de Protecció de Dades (DPO) El Reglament dedica tota la Secció 4 del Capítol IV al Delegat de Protecció de Dades especificant les seves comeses, funcions i l'obligatorietat per a designar-los (articles 37 a 39). El DPO...


GDPR 16. L'elaboració de perfils

12/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Què és una elaboració de perfils? A l'article 4 del Reglament es defineix l'elaboració de perfils com la confecció de decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades destinat a avaluar aspectes personals...


GDPR 15. Transferències internacionals de dades

09/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Transferència de dades a tercers països o organitzacions internacionals El Reglament dedica tot el capítol V a les "Transferències de dades personals a tercers països o organitzacions internacionals" i les defineix com el...


GDPR 14. L'avaluació d'impacte

08/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Avaluació d'impacte en compte de nortificar fitxers La Directiva 95/46 / CE i conseqüentment la LOPD van establir l'obligació de notificar els fitxers a l'autoritat de control. El Reglament reconeix en els considerandos 89-91 que...


GDPR 13. Tractament de categories especials de dades

07/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Categories especials de dades El Reglament estableix a l'article 9, les categories especials de dades referint-se a les dades sensibles que necessiten una especial protecció, ja sigui per la seva naturalesa o per la relació que puguin tenir amb els...


GDPR 12. La violació de seguretat

06/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Violacions de seguretat de les dades personals Segons la definició descrita a l'article 4, apartat 12 del Reglament, una violació de la seguretat de les dades personals és " tota violació de la seguretat que ocasioni la...


GDPR 11. La seguretat del tractament

05/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Política de seguretat Ja a l'article 5, apartat f) del GDPR s'estableix com un dels principis relatius al tractament el Principi d'Integritat i Confidencialitat, disposant que les dades seran " tractades de tal manera que es garanteixi una...


GDPR 10. Els Destinataris de dades

04/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Cessió de dades a Destinataris El Reglament defineix els Destinataris en l'article 4, apartat 9, com la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme que rep una comunicació de dades personals. Aquests...


GDPR 9. El Corresponsable del tractament

03/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

La nova figura de Corresponsable del tractament El nou Reglament europeu, en l'article 26, crea una nova figura inexistent en la LOPD, els Corresponsables del tractament, per quan es determinen conjuntament entre diversos Responsables les fins o els mitjans del...


GDPR 8. L'Encarregat del tractament

02/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Quines obligacions té l'Encarregat del tractament? El Reglament defineix l'Encarregat del tractament com a persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme que, sol o conjuntament amb altres, tracti dades personals...


GDPR 7. Empreses externes amb accés a dades

01/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Quins tipus d'empreses externes existeixen que puguin tractar dades de les quals nosaltres som Responsables del tractament?   El GDPR defineix al Responsable del tractament com tota persona física o jurídica, autoritat pública,...


GDPR 6. La responsabilitat del tractament

30/08/2016 | Josep Aragonés Salvat

Responsables del tractament Tot el Reglament està dedicat al Responsable del tractament, ja que el seu objectiu és establir les normes relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i les...


GDPR 5. Els drets de l'interessat

26/07/2016 | Josep Aragonés Salvat

Exercici dels drets de l'interessat El Reglament dedica tot el Capítol III als "Drets de l'interessat" disposant que els interessats tindran dret a ser informats del tractament de les seves dades personals i a obtenir del Responsable del...


GDPR 4. La informació del tractament

24/07/2016 | Josep Aragonés Salvat

La informació del tractament en el nou Reglament (GDPR) Tal com indicàvem en l'article anterior, El consentiment explícit , el principi fonamental d'un tractament és la lleialtat i transparència amb l'interessat....


GDPR 3. El consentiment explícit

23/07/2016 | Josep Aragonés Salvat

Obtenció del consentiment al nou Reglament (GDPR) El principi més fonamental d'un tractament és la lleialtat i transparència amb l'interessat. El GDPR deixa molt clar que el tractament de dades...


GDPR 2. Els principis del tractament

22/07/2016 | Josep Aragonés Salvat

Aplicació dels principis del tractament El Reglament dedica tot el Capítol II als " Principis " del tractament de dades personals i al Considerant 26 ja especifica que " Els principis de la protecció de dades s'han...


GDPR 1. Conceptes generals de la protecció de dades

21/07/2016 | Josep Aragonés Salvat

Objectiu del Reglament El Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) estableix les normes relatives a la protecció de dades personals de les persones físiques referents al seu tractament i a la lliure...


Notes sobre les implicacions pràctiques del GDPR durant el període de transició

30/06/2016 | Josep Aragonés Salvat

L'AEPD, en la seva nota de premsa " Implicacions pràctiques del Reglament General de Protecció de Dades per a entitats en el període de transició ", recomana a les empreses que vagin adaptant els seus processos al nou Reglament...


Llibre - Guia del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR)

25/05/2016 | Josep Aragonés Salvat

GDPR, el nou Reglament Europeu de Proteccin de Dades Resum Aquest llibre s'ha planificat com una síntesi de la normativa per al coneixement i aplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades (General Data...


Aplicacions informàtiques per al GDPR: cultura de legalidad o cultura de privacidad?

23/05/2016 | Josep Aragonés Salvat

Contingut complet de la ponència de Josep Aragonès Salvat presentada al IV Congrés Nacional de Privacitat APEP de Barcelona, e?l 20 març de 2016 Resum : Exposició sobre el canvi de mentalitat que els professionals de privacitat...


Aplicacions informàtiques per al GDPR, adaptar empreses o crear una cultura de privacitat

23/05/2016 | Josep Aragonés Salvat

Comunicació realitzada per Josep Aragonès Salvat en el IV Congrés Nacional de Privacitat APEP de Barcelona, el 20 de març 2016 Durant aquest congrés hem escoltat cosas molt interessants sobre privacitat, però en la meva...


Barcelona, el centre de la privacitat i del nou GDPR

18/05/2016 | Laura Aragonés

IV Congrés Nacional de Privacitat APEP Nota de prensa: Barcelona acollirà el proper dijous 19 i divendres 20 de maig el IV Congrés Nacional de Privacitat organitzat per l’APEP (Asociación Profesional Española...


El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

15/03/2016 | Josep Aragonés Salvat

General Data Protection Regulation (GDPR) La nova normativa que la Unió Europea aprovarà aquesta primavera, pretén aconseguir que totes les empreses i organitzacions que tracten dades de ciutadans europeus, siguin locals o internacionals,...


El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

21/01/2016 | Josep Aragonés Salvat

El futur de la protecció de dades Ja era hora que els ciutadans europeus se sentin protegits per la seva legislació davant de les organitzacions internacionals que processen les seves dades personals. La determinació de la UE a no deixar-se...


UE aprova la normativa de protecció de dades

16/12/2015 | Josep Aragonés Salvat

El parlament de la UE ha donat finalment el vistiplau a la proposta de la Comissió sobre el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) per regular la privacitat en l'era digital, que afecta totes les organitzacions, estiguin ubicades o no en la UE,...


1 al 40 de 40
1