L'APDCAT aprova un codi de conducta per al tractament de dades a l'àmbit de l'atenció social


Manuel Castilleja Toscano     22/12/2022

Els codis de conducta estan destinats a contribuir a l'aplicació correcta del GDPR, tenint en compte les característiques específiques del sector de tractament a què es refereixen. És un instrument previst al GDPR, per establir un marc comú per a l'aplicació dels principis i les obligacions previstes en un sector determinat. L'adhesió d'entitats a codis de conducta aprovats d'acord amb l'article 40 GDPR es pot utilitzar com a element per demostrar el compliment del GDPR.

En aquest sentit, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha aprovat un Codi de conducta per al tractament de dades en l'àmbit de l'atención social, elaborat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), que ha de servir per facilitar laplicació de la norma en làmbit de latenció social a les entitats que sadhereixin, siguin entitats associades a làmbit o altres entitats del sector públic que prestin serveis socials.

L'APDCAT conclou que aquest codi:

  • Ofereix criteris d'actuació respecte del compliment adequat de la normativa de protecció de dades al sector de l'atenció social, facilita i especifica l'aplicació del GDPR.
  • Aporta suficients garanties i disposa de mecanismes eficaços per supervisar el compliment del codi.
  • Especifica les diferents categories de persones interessades o afectades (menors d'edat, persones especialment vulnerables, …), preveient les circumstàncies específiques que cal tenir en compte en cada cas, des de la perspectiva de la protecció de dades.
  • Especifica les mesures de garantia aplicables a aquests tractaments, incloent-hi les que garanteixen el compliment de l'exercici dels drets dels interessats, que poden resultar especialment problemàtics en aquest àmbit.
  • Aporta diferents elements a considerar en l'anàlisi de riscos i l'avaluació d'impacte en matèria de protecció de dades personals, que al sector de l'atenció social és especialment rellevant atès que es poden tractar dades especialment protegides.
  • Determina les mesures específiques per als tractaments de dades en el marc de la investigació, la investigació i l'anàlisi estadística en relació amb la prestació de serveis socials.
  • Preveu la creació d'un òrgan de supervisió per promoure, informar, controlar i avaluar el grau de compliment del codi per part de les entitats adherides. Així, podrà iniciar procediments o expedients d'instrucció i sanció i atendre peticions i consultes de les persones interessades, entre altres funcions.

Aquest és el segon codi de conducta que l'APDCAT aprova i registra a Catalunya, després que el desembre del 2020 avalés el Codi de conducta per als tractaments de dades personals en l'àmbit sanitari, iniciativa, també, del CSC.