La Justícia Europea invalida Privacy Shield


Josep Aragonés Salvat     17/07/2020El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat una sentència que anul·la l'escut de privacitat Privacy Shield, el mecanisme legal per fer transferències internacionals de dades entre la UE i els Estats Units.

Ja al 2015, la cort europea va anul·lar l'anterior escut de privacitat, Safe Harbor, en entendre que la legislació dels EUA no oferia suficient protecció per a la informació que venia des d'Europa.

La justícia europea assenyala que, com passava amb el mecanisme anterior, hi ha el risc d'"ingerències en els drets fonamentals de les persones" dades de les quals es transfereixen a causa de "la primacia de les exigències relatives a la seguretat nacional, l'interès públic i el compliment de la llei nord-americana".

De nou, el TJUE, posa en qüestió la seguretat d'aquesta fórmula de transferència de dades i adverteix que l'accés i la utilització de les dades no estan regulats de conformitat amb el principi de proporcionalitat per part de les autoritats nord-americanes, de manera que la vigilància de aquestes dades no es limita al que el Dret de la UE entén com "estrictament necessari".

Aquesta sentència afecta centenars de milers d'empreses europees que fan servir els serveis de les 5.378 companyies americanes que actualment estan adherides a Privacy Shield: xarxes socials, empreses tecnològiques, de màrqueting, de finances, de serveis, etc., que segur afectarà en gran part a l'economia digital entre la Unió Europea i els Estats Units.

En canvi, el TJUE no es pronuncia en contra de la Decisió 2010/87 relativa a clàusules contractuals tipus que ja existien abans del GDPR i que, de moment, segueixen sent vàlides, per la qual cosa s'hauran de revisar totes les transferències internacionals basades en Privacy Shield per adaptar-les a les esmentades clàusules.

Com que la signatura d'aquests contractes tipus serà més que difícil de complir, s'espera que la Comissió de la UE es posi a negociar novament amb les autoritats americanes perquè aquesta decisió no comporti un desastre en el sector empresarial transfonterer en un món cada vegada més globalitzat. De moment, com va passar el 2015, un nou trasbals per a tots.

- Enllaç a la sentència:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=228677&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=9716324

- Enllaç a la Decisió 2010/87:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02010D0087-20161217