Franquícies i franquiciats


Josep Aragonés Salvat     08/10/2019El més important entre franquícies i franquiciats és discernir si determinen conjuntament els objectius i els mitjans del tractament. I si es dóna el cas, determinar les seves respectives responsabilitats en el compliment del GDPR.

En franquícies poden donar-se 3 casos:

1) Els clients són del franquiciat


La franquícia només es refereix a la marca i la responsabilitat del tractament serà del franquiciat, que és el que té relació amb els seus clients. Així doncs, la franquícia no tindrà cap responsabilitat, ja que no accedeix a les dades del franquiciat.
A tenir en compte que, si la franquícia només tracta les dades del client final pel servei post venda (garanties, reparacions o altres), la franquícia serà DESTINATARI DE DADES perquè la comunicació és necessària per assolir la finalitat del tractament.


2) La franquícia controla les dades del franquiciat

Quan la franquícia tracta conjuntament amb el franquiciat el fitxer de clients, perquè s'encarrega de la publicitat, promocions, etc., tots dos seran CORRESPONSABLES DEL TRACTAMENT, però només dels fitxers compartits.

Seria com si es tractés un grup d'empreses, on l'empresa matriu controla les filials.


3) Els clients són de la franquícia

Quan els clients del franquiciat no són seus, sinó que els tracta per compte de la franquícia, la relació amb ells serà de ENCARREGAT DEL TRACTAMENT de la franquícia.Normativa relacionada:  

Article 26 GDPR. Corresponsables del tractament

1. Quan dos o més responsables determinin conjuntament els objectius i els mitjans del tractament seran considerats corresponsables del tractament. Els coresponsables de determinar de manera transparent i de mutu acord les seves responsabilitats respectives en el compliment de les obligacions imposades pel present Reglament, en particular pel que fa a l'exercici dels drets de l'interessat i als seus respectives obligacions de subministrament d'informació a què es refereixen els articles 13 i 14, excepte, i en la mesura que, les seves responsabilitats respectives es regeixin pel Dret de la Unió o dels estats membres que se'ls apliqui a ells. L'acord pot designar un punt de contacte per als interessats.

2. L'acord indicat en l'apartat 1 de reflectir degudament les funcions i relacions respectives dels coresponsables en relació amb els interessats. Es posaran a disposició de l'interessat els aspectes essencials de l'acord.

3. Independentment dels termes de l'acord a què es refereix l'apartat 1, els interessats podran exercir els drets que els reconeix el present Reglament front a, i en contra de cada un dels responsables.

Article 29 LOPDGDD. Supòsits de corresponsabilitat en el tractament

La determinació de les responsabilitats a què es refereix l'article 26.1 del Reglament (UE) 2016/679 s'ha de fer atenent les activitats que efectivament desenvolupi cada un dels coresponsables del tractament.