Enviament de publicitat per correu electrònic


Josep Aragonés Salvat     23/07/2019


Les dades de persones físiques estan afectades pel GDPR:


Considerant 14 GDPR:
La protecció atorgada pel present Reglament s'ha d'aplicar a les persones físiques, independentment de la seva nacionalitat o del seu lloc de residència, en relació amb el tractament de les seves dades personals...
 

Les dades de contacte d'empreses no estan afectades pel GDPR:

Considerant 14 GDPR:
... El present Reglament no regula el tractament de dades personals relatives a persones jurídiques i en particular a empreses constituïdes com a persones jurídiques, inclòs el nom i la forma de la persona jurídica i les seves dades de contacte.
 
Article 19 LOPDGDD:
Tractament de dades de contacte, d'empresaris individuals i de professionals liberals.

1. Excepte prova en contra, es presumeix emparat en l'interès legítim el tractament de les dades de contacte i, si escau els relatius a la funció o lloc ocupat de les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica sempre que es compleixin els següents requisits:

- Que el tractament es refereixi únicament a les dades necessàries per a la seva localització professional.
- Que la finalitat del tractament sigui únicament mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica en què l'afectat presti els seus serveis.

2. La mateixa presumpció operarà per al tractament de les dades relatives als empresaris individuals i els professionals liberals, quan es refereixin a ells únicament en aquesta condició i no es tractin per entaular una relació amb els mateixos com a persones físiques.
 

Les dades de persones físiques i d'empreses estan afectades per la LSSI:

En l'article 21.1 es prohibeix de forma expressa:
... l'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

És a dir, es desautoritzen les comunicacions dirigides a la promoció directa o indirecta dels béns i serveis d'una empresa, organització o persona que realitzi una activitat comercial, industrial, artesanal o professional, si bé aquesta prohibició troba l'excepció en l'article 21.2, que autoritza l'enviament quan hi hagi una relació contractual prèvia i es refereixi a productes similars:

El que disposa l'apartat anterior no és aplicable quan hi hagi una relació contractual prèvia, sempre que el prestador hagués obtingut de forma lícita les dades de contacte del destinatari i les empreses per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

De tota manera, es pot contactar amb dades obtingudes de fonts d'accés públic, com pot ser un web, per sol·licitar autorització o consentiment per enviar aquestes comunicacions, és a dir, està prohibit enviar comunicacions publicitàries, però no de contacte. L'important és l'excepció, que permet l'enviament de comunicacions publicitàries quan el destinatari (persona o empresa) sigui client del Responsable del tractament.
S'ha de tenir en compte que, en qualsevol cas, s'ha d'oferir la possibilitat d'oposar-se al tractament (article 21.2):

En tot cas, el prestador ha d'oferir al destinatari la possibilitat d'oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals mitjançant un procediment senzill i gratuït, tant en el moment de recollida de les dades com en cadascuna de les comunicacions comercials que li dirigeixi.
Quan les comunicacions hagin estat trameses per correu electrònic, dit mitjà ha de consistir necessàriament en la inclusió d'una adreça de correu electrònic o una altra adreça electrònica vàlida on es pugui exercir aquest dret, i queda prohibit l'enviament de comunicacions que no incloguin aquesta direcció.En el cas de persones físiques, el tractament serà legítim si:

• l'interessat ha sol·licitat expressament l'enviament d'ofertes de productes o serveis

• el Responsable del tractament ha obtingut el consentiment de l'interessat per a aquesta finalitat

• hi ha un interès legítim del responsable del tractament basat en l'article 21.1 de la LSSI
 
En el cas de persones físiques que no s'hagi obtingut el consentiment, s'ha de comprovar que el destinatari no hagi manifestat la seva negativa a rebre comunicacions comercials en algun sistema d'exclusió publicitària publicat per l'AEPD:

Article 23 LOPDGDD:
Sistemes d'exclusió publicitària.

Serà lícit el tractament que tingui per objecte evitar l'enviament de comunicacions comercials als que haguessin manifestat la seva negativa o oposició a rebre-les.
L’RT podrà crear sistemes d'informació en què només s'han d'incloure les dades imprescindibles per identificar aquests interessats, podent incloure les preferències de limitació d'enviament que li hagin comunicat.

Quan l'interessat manifesti a l'RT el seu desig de no rebre comunicacions comercials, l’RT haurà d’informar-lo dels sistemes d'exclusió publicitària publicades per l'AC.
Per màrqueting directe, prèviament haurà de consultar-se els sistemes d'exclusió publicitària per excloure del tractament als interessats que hagin manifestat la seva oposició o negativa a aquest. A aquests efectes, valdrà la consulta dels sistemes d'exclusió publicitària publicades per l'AC. No serà necessari realitzar aquesta consulta quan l'interessat hagi donat el seu consentiment per rebre aquestes comunicacions publicitàries, tant si ho van donar abans com si ho van fer després de registrar-se a aquesta llista.


El màrqueting directe és una forma de publicitat que utilitza un o més mitjans per comunicar-se directament amb un públic objectiu (consumidor) i obtenir d'ell una resposta mesurable. Per exemple, correu postal (directe o bustiada), correu electrònic (ciberbustiada), telemàrqueting (telèfon), etc.