Informació dels drets en tractaments de videovigilància


Josep Aragonés Salvat     01/07/2019A la GDPR o a la LOPDGDD no hi ha cap disposició que digui que només s'ha d'informar dels drets que es poden exercir, ja que cada dret té els seus motius per exercir-los i les seves excepcions per no donar curs als mateixos.

L'articulat relatiu a la videovigilància de la LOPDGDD és explícit en aquest sentit:

A l'art. 22.4 LOPDGDD es disposa que el deure d'informació previst a l'article 12 del Reglament (UE) 2016/679 s'entén complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible identificant, almenys, l'existència del tractament, la identitat del responsable i la possibilitat d'exercitar els drets que preveuen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679. També es pot incloure al dispositiu informatiu un codi de connexió o adreça d'Internet a aquesta informació.

I al de la informació que s'ha de donar a l'interessat de l'GDPR, també:

Als art.13.2.b GDPR es disposa que el responsable del tractament ha de facilitar a l'interessat l'existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament , o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades;

Una altra cosa és l'exercici d'aquests drets. Si és el cas, es respondrà a l'interessat de tal forma que segons s'indica en l'apartat 2.3.10 (Drets de les persones) de la guia de l'AEPD sobre videovigilància (https://www.aepd.es/media/guias/guia-videovigilancia.pdf), no es poden aplicar aquests drets per:
 

  • Dret de rectificació: per la naturalesa de les dades -imatges preses de la realitat que reflecteixen un fet objectiu-, es tracta de l'exercici d'un dret de contingut impossible.
  • Dret de portabilitat: tot i que es tracta d'un tractament automatitzat, la legitimació no es basa ni en el consentiment ni en l'execució d'un contracte.
  • Dret a la limitació del tractament: per la part del contingut del dret en el seu aspecte de "cancel·lació cautelar" que està vinculada a l'exercici dels drets de rectificació i oposició.