Consulta de privacitat: Adaptació d'una llar d'infants


Josep Aragonés Salvat     02/02/2017


 

Consulta: per adaptar una llar d'infants es pot crear un sol fitxer de nivell alt, anomenat GESTIÓ ESCOLAR, on la finalitat és educació i gestió escolar i els col·lectius d'interessats alumnes, pares o tutors, professors, monitors i contactes, en compte de crear un fitxer per a cada col·lectiu?
Un fitxer és un conjunt estructurat de dades personals susceptibles de tractament per a un fi determinat.

La finalitat i els mitjans de tractament determinen si es poden integrar les dades en un mateix fitxer o en diversos.

El fitxer GESTIÓ ESCOLAR pot contenir dades de tots els col·lectius esmentats, de la mateixa manera que la gestió comercial d'una empresa pot contenir dades de proveïdors, clients, contactes, fiscal i comptable, màrqueting, etc. Però les finalitats són diferents i el compliment dels principis del tractament també seran diferents per a cada cas.

El fitxer GESTIÓ ESCOLAR només hauria de contenir les dades d'alumnes i pares o tutors. Les dades de professors, monitors no tenen res a veure amb la gestió escolar. Aquestes dades s'haurien d'incloure en altres fitxers com EMPLEATS (o si es volen distingir dels empleats no docents, PROFESSORS I MONITORS). Els contactes no els veiem en cap cas en la gestió escolar.

Tot i que la gestió escolar de la llar d'infants inclogués les dades d'aquests col·lectius, com els referits a temes d'avaluació o comportament dels alumnes, també estaran en altres fitxers amb una finalitat diferent.

Per al nostre procedir, els fitxers que hauria de crear una llar d'infants són:
 
  • GESTIÓ ESCOLAR seria la matrícula, assistència, horaris, avaluacions, etc. tot el que correspon a la gestió escolar pròpiament dita. A tenir en compte que les llars d'infants han de facilitar dades de la gestió escolar al departament d'educació del Govern (autonòmic o estatal, segons el cas), o sigui que són unes dades que obliga a gestionar l'administració i que requereixen una estructura específica, generalment són formularis i informes reglats que no permeten personalització.
  • ALUMNES, encara que podria estar sense cap problema integrat en gestió escolar, la diferenciem perquè les dades identificatives es poden utilitzar per a finalitats d'administració sense tenir res a veure amb la gestió escolar, per exemple a recepció, per a control de monitors, llistats, etc. el que vol dir que aquest fitxer només serviria per a la identificació de l'alumne.
  • ALUMNES SALUT es refereix als alumnes amb problemes sanitaris, dietes, malalties, etc. No té res a veure amb la gestió escolar. I a més són dades de salut, el que exigeix ??complir les disposicions que afecten a categories especials de dades.
  • PROFESSORS I MONITORS podrien estar incloses en el fitxer d'empleats, però si es realitza un tractament diferenciat (diferent finalitat de la relació laboral), s'hauria de crear aquest fitxer específic.
  • IMATGES es refereix als audiovisuals que pugui produir la llar d'infants. La finalitat és diferent, ja que un pare pot decidir que no es facin fotos dels seus fills, i a més el consentiment ha de ser explícit i diferenciat dels altres per tractar imatges. Aquest fitxer ha d'incloure qualsevol col·lectiu d'interessat (alumnes, pares, professors, monitors, col·laboradors, etc.) que assisteixi a les activitats.
  • CONTACTES són les persones que puguin comunicar-se amb la llar d'infants però no tenen per què pertànyer a la gestió escolar (possibles pares, alumnes, professors, monitors o persones que sol·liciten informació, etc.)
  • CAMPUS tampoc es refereix a la gestió escolar, ja que aquesta activitat està oberta a altres col·lectius i generalment es realitzen en vacances.

Cal assenyalar que existiran altres fitxers no relacionats amb la gestió escolar, que també hauran de crear-se, però que com no tenen a veure amb ella ja no es detallen, per exemple EMPLEATS, CLIENTS, FISCAL I COMPTABLE, VIDEOVIGILÀNCIA, etc.

A manera de resum, una mateixa persona (interessat) podria ser objecte de diversos tractaments (fitxers), ja que la finalitat i els mitjans de tractament varien per a cada un d'ells, però en un mateix fitxer no podem incloure tot el tractament de la llar d'infants, ja que els principis del tractament s'haurien d'especificar i demostrar per a cada tipus de tractament (fitxer) i això encara faria més complex el compliment del Reglament.


 

Información relacionada