Cesión de datos a las autoridades judiciales o a la policía


Manuel Castilleja Toscano     24/09/2021

Com a norma general, davant d'una sol·licitud de dades personals per part de les Autoritats Judicials, el Ministeri Fiscal o la Policia Judicial, s'ha d'atendre aquesta sol·licitud de dades personals per una obligació legal que té el responsable del tractament (article 6.1.c GDPR).

Aquesta obligació legal es disposa a l'article 7 de la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals, que substitueix l'article 22.2 de la derogada LOPD 15/1999, vigent fins aleshores.

Article 7. Deure de col·laboració.

1. Les administracions públiques, així com qualsevol persona física o jurídica, han de proporcionar a les Autoritats Judicials, al Ministeri Fiscal o a la Policia Judicial les dades, informes, antecedents i justificants que els sol·licitin i que siguin necessaris per a la investigació i enjudiciament d'infraccions penals o per l'execució de les penes. La petició de la policia judicial s'haurà d'ajustar exclusivament a l'exercici de les funcions que li encomana l'article 549.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol i s'ha d'efectuar sempre de manera motivada, concreta i específica, donant compte en tot cas a l'autoritat judicial i fiscal.

La comunicació de dades, informes, antecedents i justificants per l'Administració Tributària, l'Administració de la Seguretat Social i la Inspecció de Treball i Seguretat Social, s'efectuarà d'acord amb la seva legislació respectiva.

2. En la resta de casos, les administracions públiques, així com qualsevol persona física o jurídica, han de proporcionar les dades, informes, antecedents i justificants a les autoritats competents que els sol·licitin, sempre que aquests siguin necessaris per al desenvolupament específic de les seves missions per a la prevenció, detecció i investigació d'infraccions penals i per a la prevenció i protecció enfront d'un perill real i greu per a la seguretat pública. La petició de l'autoritat competent ha de ser concreta i específica i contenir la motivació que acrediti la seva relació amb els indicats supòsits.

3. No és aplicable el que disposen els apartats anteriors quan legalment sigui exigible l'autorització judicial per a demanar les dades necessàries per al compliment dels fins de l'article 1.

4. En els supòsits previstos en els apartats anteriors, l'interessat no serà informat de la transmissió de les seves dades a les autoritats competents, ni d'haver facilitat l'accés als mateixos per les autoritats de qualsevol altra forma, per tal de garantir l'activitat investigadora ( ...)

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades també s'ha pronunciat sobre aquestes cessions de dades en diverses ocasions, així, i encara que fent referència a l'anterior LOPD (15/1999) atès que era el marc normatiu en vigor, l'AEPD en el seu Informe Jurídic 0133/2008 esmenta les condicions que habiliten a aquestes autoritats per a la recollida de dades personals sense necessitat de consentiment :

  • Que quedi degudament acreditat que l'obtenció de les dades resulta necessària per a la prevenció d'un perill real i greu per a la seguretat pública o per a la repressió d'infraccions penals i que, tractant-se de dades especialment protegides, siguin absolutament necessaris per als fins d'una investigació concreta.
  • Que es tracti d'una petició concreta i específica; és a dir, que no es tracti de sol·licituds massives de dades.
  • Que la petició s'efectuï amb la deguda motivació, acreditant la seva relació amb els supòsits que s'han exposat.
  • Que les dades siguin suprimits quan no siguin necessaris per a les investigacions que n'hagin motivat l'emmagatzematge.

Quan és exigible l'autorització judicial per a demanar les dades?

Quan hi hagi casos específics d'aquestes situacions de cessió de dades a la Policia com els previstos en l'apartat 3 de l'esmentat article 7 de la Llei Orgànica 7/202.

Per exemple, és el cas de la instal·lació de dispositius de seguiment i localització en el vehicle que utilitza habitualment un investigat; en aquest cas, aquesta exigència d'autorització ve prevista a l'article 588 quinquies, lletres b i c, de la Llei de Enjudiciament Criminal, afegides per l'article únic 16 de la Llei Orgànica 13/2015, de 5 d'octubre de modificació de la Llei de enjudiciament criminal per a l'enfortiment de les garanties processals i la regulació de les mesures d'investigació tecnològica:

Article 588 quinquies b. Utilització de dispositius o mitjans tècnics de seguiment i localització.

1. Quan concorrin acreditades raons de necessitat i la mesura resulti proporcionada, el jutge competent pot autoritzar la utilització de dispositius o mitjans tècnics de seguiment i localització.

2. L'autorització ha d'especificar el mitjà tècnic que va a ser utilitzat.

3. Els prestadors, agents i persones a què es refereix l'article 588 ter i estan obligats a prestar al jutge, al Ministeri Fiscal i als agents de la Policia Judicial designats per a la pràctica de la mesura l'assistència i col·laboració necessàries per a facilitar el compliment de les actuacions pels quals s'ordeni el seguiment, sota advertència d'incórrer en delicte de desobediència.

4. Quan hi hagi raons d'urgència que facin raonablement témer que de no col·locar-se immediatament el dispositiu o mitjà tècnic de seguiment i localització es frustrarà la investigació, la Policia Judicial podrà procedir a la seva col·locació, donant compte al més aviat possible, i en tot cas en el termini màxim de quatre hores, a l'autoritat judicial, qui pot ratificar la mesura adoptada o acordar el seu immediat cessament en el mateix termini. En aquest últim supòsit, la informació obtinguda a partir de el dispositiu col·locat no tindrà efectes en el procés.

Article 588 quinquies c. Duració de la mesura.

1. Té una durada màxima de tres mesos a partir de la data de l'autorització, encara que excepcionalment, el jutge pot acordar pròrrogues successives pel mateix o inferior termini fins a un màxim de divuit mesos, si així estigués justificat a la vista dels resultats obtinguts amb la mesura.

2. La Policia Judicial ha de lliurar a el jutge els suports originals o còpies electròniques autèntiques que continguin la informació recollida quan aquest li ho sol·liciti i, en tot cas, quan acabin les investigacions.

3. La informació obtinguda a través dels dispositius tècnics de seguiment i localització a què es refereixen els articles anteriors ha de ser degudament custodiada per evitar la seva utilització indeguda.

Per tant, es requereix autorització judicial prèvia a la instal·lació del dispositiu de seguiment, havent d'acreditar:

  • que la mesura és necessària, proporcionada i idònia per al fi perseguit;
  • que no hi hagi altres mitjans menys invasius per aconseguir el mateix objectiu;
  • que la mesura permeti avançar en el curs de la investigació; i
  • que la gravetat del delicte justifiqui aquesta restricció de el dret a la intimitat.

Per acordar aquesta mesura és necessària l'existència d'indicis de la presumpta comissió d'un delicte per part de l'investigat. No n'hi ha prou conjectures o meres sospites, es necessiten indicis consistents que vinculin l'investigat amb el delicte.