Un autònom, usuari o encarregat del tractament


Josep Aragonés Salvat     17/03/2016

Relació d'un autònom amb el Responsable del tractament


La LOPD obliga els Responsables del tractament a establir acords de confidencialitat amb totes les persones físiques, siguin empleats o no, que realitzen tractaments de dades personals de la seva responsabilitat.

Per això, els Responsables poden subscriure els acords de confidencialitat de dues formes:
  • Directament amb la persona (usuari).
  • Indirectament com Encarregada del tractament.

En el primer cas hi ha un compromís directe amb la persona, la qual haurà de realitzar el tractament seguint les instruccions del Responsable que li seran detallades en l'acord de confidencialitat. Un usuari pot ser un empleat, soci, voluntari, etc., fins i tot un autònom si aquest no delega el tractament en altres persones al seu càrrec.

En el segon cas, el Responsable s'assegurarà del compromís de confidencialitat amb l' autònom mitjançant un contracte de prestació de serveis d'Encarregat del tractament, on també es detallarà que s'haurà de realitzar el tractament seguint les instruccions del Responsable, les quals han d'incloure que el personal autoritzat per realitzar el tractament s'hagi compromès a respectar la confidencialitat. D'aquesta manera l'autònom podrà delegar el tractament a altres usuaris que estiguin al seu càrrec.

Amb aquestes dues possibilitats, el Responsable del tractament pot triar el tipus de de relació que establirà amb un autònom, sent les dues opcions vàlides per autoritzar el tractament.
 

I quan un Encarregat de tractament subcontracta un autònom


Aquest és el cas on pot tenir més rellevància l'elecció del tipus d'acord. En ser una subcontractació, l'Encarregat del tractament hauría d'obtenir l'autorització del Responsable per a subcontractar el servei. Aquesta autorització es pot fer de dues maneres:
 
  • Amb una autorització expressa del Responsable del tractament per a la subcontractació del servei. Aquesta opció seria la triada quan l'autònom pugui tenir treballadors al seu càrrec. L'encarregat haurá de subscriure un contracte de sotsencarregat amb l'autònom.
  • Amb un acord de confidencialitat d'usuari entre l'Encarregat de tractament  i l'autònom. Aquesta opció seria la més desitjable quan l'autònom no té treballadors al seu càrrec, ja que no precisarà de l'autorització expressa del Responsable per subcontractar el servei i no serà necessari informar-lo d'aquest fet.