Com ha de ser el procés d'una empresa que adquireix una altra per complir el RDLOPD?
 

En aquests tipus de transaccions trovarem una transmissió per la compra d'una empresa o negoci, ja sigui total o parcial, on s'adquireixen actius i dades de l'empresa adquirida, desapareixent aquesta i entrant en activitat l'empresa adquirent que passarà de ser la nova responsable del tractament.

El RDLOPD, en el seu art. 19: Supòsits Especials, disposa que, "quan es produeixi una modificació del responsable del fitxer com a conseqüència d'una operació de fusió, escissió, cessió global d'actius i passius, aportació o transmissió de negoci o branca d'activitat empresarial, o qualsevol operació de reestructuració societària de naturalesa anàloga, contemplada per la normativa mercantil, no es produirà cessió de dades, sense perjudici del compliment pel responsable del que disposa l'article 5 de la LOPD ".

En aquest tipus d'operacions mercantils o societàries, per les quals s'adquireix la condició de responsable del tractament, s'haurà de tenir en compte si en el seu moment l'anterior responsable del fitxer, va realitzar correctament la recollida de dades i va obtenir el consentiment informat, facilitant la informació als interessats, el qual es podria mantenir, ja que en cas contrari, es traslladaria al nou responsable el deure d'adoptar les cauteles necessàries per al compliment de la pròpia normativa vigent i , finalment, que el responsable de l'empresa absorbida hauria d'informar els seus excontactes d'aquest nou canvi en la societat de manera que pugui acreditar que es va realitzar la comunicació.