Acord de confidencialitat amb el personal


Josep Aragonés Salvat     29/10/2015

S'ha de signar un acord de confidencialitat amb tot el personal de l'empresa?


El Responsable o Encarregat del tractament està obligat a subscriure un contracte de confidencialitat amb tot el personal al seu càrrec que tracti dades personals. Sense aquest contracte degudament signat per ambdues parts no es podrà autoritzar cap tipus de tractament de dades personals, ja sigui accés, consulta, còpia, difusió, modificació, conservació, supressió o destrucció.

No serà obligatori subscriure un contracte de confidencialitat quan la persona autoritzada pel tractament tingui una obligació legal de confidencialitat.

El personal només podrà realitzar el tractament de dades per als fins autoritzats pel Responsable o Encarregat del tractament i seguint únicament les seves instruccions.