Acord de confidencialitat amb personal d'empreses externes


Josep Aragonés Salvat     29/10/2015

El personal d'una empresa externa que tracta les nostres dades, ha de signar un acord de confidencialitat?

El Responsable del tractament està obligat a subscriure un contracte de prestació de serveis amb permís d'accés a dades amb qualsevol organització que tracti dades pel seu compte. A aquesta organització se l'anomena Encarregat del tractament.

En aquest contracte s'haurà d'especificar expressament que l'Encarregat del tractament només contractarà a personal que hagi subscrit un acord de compromís de confidencialitat o que tingui una obligació legal de confidencialitat.

En el cas que l'Encarregat del tractament estigui autoritzat per subcontractar els serveis que presta, l'empresa subcontractada es considerarà un Sub-Encarregat del mateix, havent també de formalitzar un contracte de prestació de serveis especificant el que s'ha dit en el paràgraf anterior.